Debatt

Ledighetstall til å stole på

Nav presenterer hver måned oppdaterte tall over hvor mange som har registrert seg som arbeidsledige hos Nav. Disse tallene gir et godt bilde over utviklingen på det norske arbeidsmarkedet.

FOTO: HILDE UNOSEN
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisen skriver under tittelen «Misvisende om ledighet» på lederplass 30. januar at reportasjer i TV2 reiser tvil om vi kan stole på om de offisielle tallene over arbeidsledige gir et riktig bilde av situasjonen på arbeidsmarkedet. Her er det behov for oppklaringer.

Det er full åpenhet rundt hvilke kriterier som ligger til grunn for utformingen av statistikken fra Nav. Vi følger internasjonale kriterier for utforming av ledighetsstatistikk, og arbeidsmarkedstallene fra Nav er en meget god indikator på utviklingen i norsk økonomi og næringsliv.

Utviklingen i Navs ledighetstall stemmer godt overens med andre indikatorer som viser utviklingen i norsk økonomi. I dagens nedgangskonjunktur har bruttoledigheten (summen av helt ledige og ledige som deltar i arbeidsmarkedstiltak) vist en kraftig økning på Sør- og Vestlandet, og da særlig knyttet til oljeindustrien. I andre deler av landet har bruttoledigheten i hovedsak vært stabil. Bruttoledighetstallene fanger dermed opp utviklingen i det norske arbeidsmarkedet og i norsk økonomi på en god måte. Navs ledighetstall gir viktig informasjon for blant annet Stortinget og regjeringen når de skal uforme politikk og for Norges Banks når de skal sette riktig rentenivå.

Godt totalbilde

Det er riktig at våre ledighetstall ikke fanger opp alle arbeidsledige som ønsker seg jobb. For eksempel vil studenter som søker jobb ved siden av studiet ikke komme med i Navs tall. Hvis man i Norge kunne mottatt dagpenger i ett år eller tre år, i stedet for to, ville vi også sett at det hadde påvirket ledigheten slik Nav registrerer den. På samme måte påvirkes også antall mottakere av andre ytelser av hvordan vilkårene er utformet.

Sammen med Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse (AKU) gir Navs tall likevel et godt totalbilde av situasjonen og utviklingen på det norske arbeidsmarkedet. AKU-tallene er en spørreundersøkelse som også får med seg ledige som ikke er registrert hos Nav, for eksempel fordi de ikke har tjent opp rett til dagpenger. Over tid ser vi at de to ledighetsmålene viser en svært lik utvikling i arbeidsledigheten, selv om de viser ulikt nivå.

Lett tilgjengelig informasjon

Navs ledighetstall er ikke et mål på hvor mange som står utenfor arbeidslivet samlet sett. Det er heller ikke formålet med denne statistikken. Da må man se flere av våre statistikker i sammenheng. Våre tall over arbeidssøkere, mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP), mottakere av uføretrygd og mottakere av sykepenger gir et godt totalbilde over hvem og hvor mange som står utenfor arbeidslivet i Norge. Alt dette ligger lett tilgjengelig på nav.no/kunnskap, sammen med en rekke analyser og utredninger vi har gjennomført.

De 134.000 personene som i desember var registrert som arbeidssøkere hos Nav, utgjør en mindre andel av de som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet i Norge. Ved utgangen av 2015 var det til sammen om lag 579.000 personer som mottok en helserelatert ytelse – det vil si sykepenger, AAP eller uføretrygd. Det utgjør 17 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Andelen av befolkningen som mottar en helserelatert ytelse har gått noe ned i årene etter 2010.

Liten interesse for andre tall

Medienes bidrag til den offentlige diskusjonen om arbeidsledigheten og vår oppfølging av de som mister jobben, er viktig. Derfor er det bra at det er stor oppmerksomhet når vi publiserer arbeidsmarkedstallene hver måned. Samtidig er det et tankekors at vi får få henvendelser fra mediene når vi månedlig publiserer tall over personer som er registrert hos Nav med nedsatt arbeidsevne og personer som er mottakere av AAP.

Offentlig debatt for å finne gode løsninger på utfordringene på arbeidsmarkedet og utenforskap er viktig. Disse problemene er sammensatte. Man får større forståelse og bedre løsninger ved å se tallene i sammenheng. Da får en et godt bilde både av ledighetsutviklingen i Norge og av situasjonen for personer som står kortvarig eller langvarig utenfor arbeidsmarkedet.

Mer fra: Debatt