Debatt

Statlig eierskap og blandingsøkonomi

Blandingsøkonomien har gitt oss en langsiktig stabilitet i økonomien som vi særlig har sett nytten av i de vanskelige tidene vi nå er inne i.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Professor Beate Sjåfjell og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen stiller i Dagsavisen 29.12 spørsmål ved statlig eierskap av selskaper som Telenor, DNB, Statoil, Statnett og Statkraft. De har ulike innfallsvikler, men ingen av dem trekker fram det jeg mener er hovedargumentene for statlig eierskap i disse selskapene.

Vi har i Norge en blandingsøkonomi der både privat og offentlig eie av næringsvirksomhet har vært en sentral del av vårt økonomiske styringssystem, sammen med treparts-samarbeidet. Dette har gitt oss en langsiktig stabilitet i økonomien som vi særlig har sett nytten av i de vanskelige tidene vi nå er inne i.

Blandingsøkonomiens grunnfilosofi er at det finnes visse typer av produksjon der innslag av offentlig eie og drift tjener samfunnet godt. Det gjelder der hvor det kan være store forskjeller mellom privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske hensyn i produksjonen av en vare eller en tjeneste. Det kan være flere hensyn hvor dette spørsmålet blir viktig:

1) Langsiktig nasjonalt eierskap for å sikre at verdien av naturressurser bevares, utvikles og beskattes nasjonalt, uten at utenlandske selskaper ved regnskapsmessige manipulasjoner sender overskuddene til skatteparadiser (Statoil, Statnett og Statskraft);

2) Begrense risikoen for utenlandsk markedsmakt i kritiske sektorer som finanssektoren (DNB) og telekommunikasjonssektoren (Telenor).

Det er imidlertid viktig at den nasjonale styringen av de nevnte selskapene skjer på en slik måte at det ikke skapes ulike forhold i konkurransen mellom private og offentlig eide bedrifter.

Å opprette et direktorat for styring av statsetater, slik professor Gottschalk foreslår, vil automatisk føre til en overstyring av de statlige bedriftene. Det samme vil skje hvis Stortinget ønsker å ha en finger med i driften av disse. Begge deler kan bety dødsstøtet for de statlige bedriftene.

Mer fra: Debatt