Debatt

Konkurranseutsetting av helse-IT er en dårlig idé

Å få mye ut av skattepengene er viktig for å skape gode tjenester for borgerne – men samfunnssikkerhet og tjenestekvalitet har en stor verdi. Vi ser dette når data er på avveie eller når samfunnskritiske IT-systemer er ute av drift.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Knut Boge og Ellen Nygard, Handelshøyskolen ved Høgskolen i Oslo og Akershus

IT-driften til Helse Sør-Øst skal konkurranseutsettes, fordi de ønsker å få mer penger til pasientbehandling. Kanskje er det formålstjenlig å flytte flyreservasjonssystemer, kundedata eller bankinformasjon til India eller Ukraina – men sensitiv pasientinformasjon bør en kanskje være mer forsiktig med. Yahoo bekrefter at informasjon om 450.000 brukere er på avveie. Tidligere ar det vært omfattende problemer i britisk bankvesen der innskyterne har ikke fått tatt ut pengene sine. Vi har også i Norge erfart hvilke problemer nødetatene har hatt når IT-systemene som styrer mobiltelefoni var nede.

Et av de store spørsmålene når en virksomhet vurderer om den skal drive IT-tjenestene selv eller sette bort driften til en tredjepartsleverandør, er hvor strategisk viktige IT-tjenestene er. Om IT-tjenester bidrar til kjernevirksomheten taler det klart til fordel for egen drift. Hvis vi ser på spesialisthelsetjenesten er det rimelig å konkludere med at IT er virksomhetskritisk. Det er ikke mulig å drive avansert og trygg pasientbehandling uten velfungerende IT og korrekte pasientdata. Pasientdata er også viktig råmateriale for medisinsk forskning. I tillegg må pasientdata beskyttes slik de ikke kommer i hendene på uvedkommende. I mange tilfeller vil også spesialisthelsetjenestens IT-systemer være viktige for samfunnssikkerheten og for den nasjonale beredskapen.

Alle disse argumentene taler for egen drift av IT-tjenesten. Når det gjelder spesialisthelsetjenestens IT-systemer så er systemporteføljen høyst mangfoldig og delvis fragmentert. I Nasjonal IKT HFs strategiplan for 2016–2019 er en av konklusjonene i analysen som strategien er utledet fra, at ingen av de norske eller nordiske leverandørene av helse-IKT er i stand til å tilby systemer med funksjonalitet på samme nivå som det de ledende internasjonale leverandørene kan tilby.

Et annet viktig spørsmål for virksomheter som vurderer om de selv skal drive IT-tjenestene er om det finnes stordriftsfordeler. I dag driver helseregionene en rekke IKT-systemer og ved etablering av nasjonale systemer bør det gi stordriftsfordeler.

Det er også kritisk å beholde nødvendig bestillerkompetanse ved konkurranseutsetting om en ikke vil havne «i lommen» på tjenesteleverandøren.

Mer fra: Debatt