Debatt

Verdens grønneste regjeringskvartal

Byggingen av et nesten helt nytt regjeringskvartal er en gyllen mulighet til å tenke nytt og grønt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringskvartalet blir statens viktigste byggeprosjekt kommende tiår, og berører nasjonens identitet, demokratiske prinsipper og viktige kulturminner. Regjeringskvartalet skal vise hvem vi er som nasjon og peke fremover, mot hvem og hva vi ønsker å være i fremtiden.

Åpenhet og inkludering

Derfor må det nye regjeringskvartalet ha en åpen og inkluderende form, som avspeiler våre verdier om åpenhet og demokrati. Og derfor må det nye regjeringskvartalet ha en verdensledende klima- og miljøstandard.

Regjeringskvartalet er ikke bare en arbeidsplass og et symbol, det er også et helt konkret sted midt i Oslo. Regjeringskvartalet må ikke bli en festning i byen, men tvert imot et sted som binder byen sammen og som inviterer til byliv og møter på tvers av alder, kjønn, bakgrunn og interesser. I Oslo foregår det nå et omfattende arbeid for å realisere bilfritt byliv i sentrum, og det nye regjeringskvartalet må «spille med» og bidra til å oppnå målsetningene om grønn mobilitet og et sentrum hvor arealer på gateplan stilles til rådighet for byens befolkning.

Klimavennlig byutvikling

De Grønne mener at det nye regjeringskvartalet bør planlegges helhetlig og ha ledende klima- og miljøstandard. Dette kan sikres ved at kvartalet utvikles som et FutureBuilt-prosjekt, et banebrytende program for klimavennlige byutviklingsprosjekter i Oslo-regionen.

Vi vil at regjeringskvartalet skal være et nullutslippsbygg i bygge-, drifts- og avhendingsfasen, bidra til innovasjon innen klimateknologi og bli et plusshus i drift. Slik vil prosjektet bidra til at norsk byggenæring gjennom et kjempeprosjekt blir konkurransesdyktige i det grønne skiftet. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i området bør utnyttes i størst mulig grad, slik at ressursbruken blir mest mulig bærekraftig.

Sentrale og vesentlige premisser for utviklingen har blitt endret i nyere tid. Dette gjelder særlig en mulig flytting av Ring 1 og at enkelte av funksjonene det legges opp til har andre krav til sikkerhet. Ikke minst er behovet for nye kontorlokaler redusert vesentlig ved at man blant annet tar i bruk eksisterende bygninger i større grad. Dette gir nye muligheter som bør vurderes.

Bevar Y-blokka

De Grønne mener at Y-blokka bør bevares og inngå i et nytt regjeringskvartal om dette er praktisk mulig. Det sterkeste argumentet for riving har vært sikkerhetshensyn, i hovedsak at blokka ligger rett over dagens Ring 1. Med en senking eller flytting av Ring 1 faller dette hensynet bort. En annen løsning kan være at Y-blokka beholdes, men ikke inneholder departementsfunksjoner.

Y-blokka er et kulturhistorisk monument som står i nær sammenheng med høyblokka, og som et nærmest samlet antikvarisk, kunst- og arkitektfaglig miljø ønsker å bevare. Med integrert kunst av Picasso er bygningen unik i verden.

Staten og kommunen bør gå fremst i å vise at gjenbruk av bygningsmasse er en riktig strategi for bærekraftig arkitektur- og byutvikling. Y-blokka er bygget i stål-betong. Det er to kilder til høye CO2-utslipp fra produksjon av sement. Et fullstendig klimagassregnskap for et nytt bygg som erstatning for Y-blokka bør således ta med seg utslippene fra byggingen av y-blokka, rivningen, samt det nye bygget. Da skal det mye til for at klimaregnskapet går opp.

Det nye regjeringskvartalet bør være et foregangsprosjekt for bærekraftig arkitektur- og byutvikling. Og Y-blokka bør være en del av det nye regjeringskvartalet, av så vel kunst-, kulturhistoriske og klimamessige hensyn. En arkitektkonkurranse bør åpne for studier av gjenbruk og transformasjon av Y-blokka og også høy-blokken som det allerede er bestemt skal bevares. Det nye regjeringskvartalet bør fremstå som signalbygg for vår nye, fornybare fremtid.

Mer fra: Debatt