Debatt

Store mangler i barnehagemeldingen

Store honnørord, men full av utelatelser.

for få hender: Mens barnehagene venter på en lov om antall barn per ansatt, vil det dessverre kunne skje ulykker som følge av for dårlig bemanning, skriver Royne K. Berget. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det var med stor spenning jeg begynte å bla i stortingsmelding 19, og til å begynne med synes jeg det var ganske oppløftende lesning. Barnehagesektoren får mye skryt for det viktige arbeidet som gjøres, samtidig som det skal satses ytterligere for å heve barnehagene som ikke er gode nok. Det er for store forskjeller fra barnehage til barnehage som det er per i dag, og det er ulike grunner til det. Mer kompetanse og bedre kvalitet er sentrale stikkord. Hvem ønsker ikke det? Gode barnehager er viktig for at barn skal få en god barndom, og virker også helsefremmende og forebyggende og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Side 8*. Jeg er jo så enig, gode barnehager har en stor positiv effekt for hvert enkelt barn, og vi vet jo alle hva som må gjøres for å heve sektoren enda noen hakk. Eller hvordan var det igjen?

I dette innlegget skal jeg kun ta for meg det som har med bemanning å gjøre, selv om det er mye mer i stortingsmeldingen som det er fristende å si noe om. Hvis jeg har klart å telle riktig, så nevnes ordet «voksentetthet» kun to ganger i hele teksten. Det til tross for at voksentetthet ved begge tilfeller framheves som en av de viktigste faktorene i barnehagen.

De yngste barna har stort behov for omsorg og tilknytning og trenger mye tid sammen med de voksne. De har spesielt behov for tilstrekkelig voksentetthet, stabilt personale, små barnegrupper og et rolig miljø. Side 36*.

Det er faglig enighet blant forskere om at personalets kompetanse og voksentettheten i barnehagen er de viktigste faktorene for barns trivsel og utvikling. Side 71*.

Den tidligere forespeilede bemanningsnormen er fullstendig utelatt som tema. Uansett hvor god kompetanse du har som barnehageansatt, så trengs det armer og bein i hele barnehagens åpningstid. Dagens bemanningsnorm er ikke verdt papiret den er skrevet på! Mens vi (forgjeves?) venter på en lov om antall barn per ansatt, vil det dessverre kunne skje ulykker og forsvinninger som følge av for dårlig bemanning. Samtidig som barn kan bli oversett, ikke får den hjelpen og tilretteleggingen de trenger eller at de blir utsatt for utestengelse og mobbing. I ytterste konsekvens kan det skje enda verre ting. Vi må ha de riktige folka i barnehagen og vi må ha mange nok av dem i hele barnehagens åpningstid. Da kan vi begynne å snakke om god kvalitet hele dagen og i alle landets barnehager.

Det kreves pedagogisk kompetanse og tilstedeværelse for å lede gode læringsfellesskap i barnehagen. Side 28*. Ja, og for å være til stede må det være god bemanning, sånn at alle barn blir sett og ivaretatt.

Barnehagens hverdag må organiseres slik at det legges til rette for gode prosesser for kvalitets- og kompetanseutvikling, og at arbeidsoppgaver fordeles hensiktsmessig etter de ulike ansattes kompetanse og evner. Side 34*. Ja, og da må det være god bemanning, slik at det praktisk lar seg gjennomføre.

Med en åpningstid på 10 til 11 timer, vil det si at det kun er fra tre til fire timer midt på dagen som det er full bemanning, alt etter hvordan vaktene på den enkelte avdeling eller base er organisert. De øvrige seks til åtte timene er barnehagen underbemannet. Dette er realiteten. Når det i tillegg er sånn at møtevirksomhet, lunsj og pauser skal avvikles i tidsrommet som samtlige ansatte er på jobb, ja da er det ikke mange timene igjen hver uke som det er full bemanning på en avdeling.

Så lenge vi har et system som nærmest skriker etter å bli utnyttet som i dag, kommer vi til å fortsette i den samme gamle tralten, med store forskjeller fra kommune til kommune og fra barnehage til barnehage. Vi har en bemanningsnorm som kan tøyes og tolkes alt etter hvilke motiver den enkelte kommune eller eier måtte ha. Og, vi har et tilskuddssystem som jobber mot sosial utjevning og som åpner opp for at kommuner kan spare og at eiere kan tjene penger på barnehagedrift. Dette er alt annet enn til barnas beste kjære politiker. Jeg skjønner at en bemanningslov, med krav om et absolutt antall barn per ansatt, vil ødelegge intensjonen om full barnehagedekning der og da, men det må bare ikke være til hinder for å ta grepet som skal til for å innfri den kanskje viktigste faktoren for kvalitetsheving i barnehagesektoren. Bedre bemanning vil nemlig gjøre det enklere å organisere løsninger i hverdagen for å kunne heve kompetansen, samt utføre bedre arbeid ut mot barna og ikke minst at de ansatte kan være til stede for dem.

Mer fra: Debatt