Debatt

Vann skaper arbeidsplasser

Norden har teknologi, ekspertise og erfaring. Bistanden må brukes mest mulig strategisk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Artikkelen er skrevet av EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker og Tone Skogen, Statssekretær i Utenriksdepartementet.

Global Risk Report 2016 slår fast at tilgang til vann i tiden framover vil være den største risikofaktoren for den økonomiske utviklingen i verden. I dag markeres FNs internasjonale vanndag, årets tema er vann og arbeidsplasser. Opptil 90 prosent av arbeidsplassene innenfor industrien er sterkt eller moderat avhengig av vann. Dette viser både potensialet i vann og alvoret i mangel på vann.

Fortsatt mangler 2,4 milliarder mennesker tilfredsstillende sanitærløsninger, og 663 millioner mennesker mangler tilgang til vann. Klokere og mer effektiv forvaltning av verdens knappe vannressurser er en forutsetning for at vi skal nå FNs bærekraftmål om rent vann og sanitærløsninger, og anstendig arbeid og økonomiske vekst for alle innen 2030.

Vann griper inn i svært mange utenriks- og utviklingspolitiske spørsmål, både på og utenfor vårt eget kontinent:

I dag deltar EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker på den nordiske markeringen av verdens vanndag i Helsingfors. Tema for møtet er hvordan det nordiske samarbeidet kan være en viktig bidragsyter for å nå FNs bærekraftmål. De nordiske landene har et velfungerende samarbeid om felles vannressurser. Vi har utviklet teknologi, ekspertise og erfaring som kan overføres til andre land.

Gjennom EØS-avtalen støtter Norge vanntiltak i blant annet Bulgaria, Estland, Hellas, Litauen, Polen og Portugal. Norges vassdrags- og energidirektorat og Miljødirektoratet er blant våre partnere.

Tiltak for å styrke vannressursforvaltningen er en viktig del av den norske satsingen innenfor vannkraft. Norge har bidratt til bedre forvaltning av vannressurser og utbygging av vann- og sanitærtjenester i en rekke land. Vi har blant annet støttet store programmer i Tanzania, Kenya, Zambia, Laos og Afghanistan.

Norge har i flere år støttet arbeidet med å få på plass en felles forvaltning av grensekryssende vassdrag, for eksempel i Nilen. Felles forvaltning av lokale og grenseoverskridende vannressurser er viktige bidrag til regional integrasjon og fred- og forsoningsprosesser.

Sammenbrudd i vannforsyning og sanitære forhold bidrar til en akutt forverring av humanitære kriser. Vi har inngått en egen avtale med Kirkens Nødhjelp for å styrke organisasjonens strategiske og konkrete innsats på dette området. Denne innsatsen vil bidra til å gi en million mennesker i land som Syria, Somalia, Sudan og Etiopia, varig tilgang på rent vann.

På grunn av manglende sanitærforhold på skolene, er det vanlig i mange utviklingsland at jenter slutter på skolen når de får menstruasjon. Når skolene installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent. Gjennom FNs barnefond (UNICEF) har vi derfor bidratt til at mer enn 10 500 skoler har fått nye eller oppgraderte vann- og sanitærforhold. Innsatsen på dette området vil økes.

For to uker siden markerte vi den internasjonale kvinnedagen. I mange utviklingsland er henting av vann og ved fortsatt den viktigste jobben til millioner av kvinner og barn. Det er vanlig å bruke opptil seks timer hver dag på å hente vann. Tilgang på rent vann og sanitærløsninger vil frigjøre tid som kan brukes på utdanning og annen produktiv virksomhet.

Godt kvalifiserte arbeidstakere er en forutsetning for utvikling. Regjeringen vil derfor øke støtten til yrkesutdanning de neste årene. Dette vil bidra til å gi ungdom kvalifikasjoner som er etterspurt av næringslivet.

Et velfungerende næringsliv og private investeringer er grunnleggende forutsetninger for økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse. Vi ønsker at bistanden skal benyttes mest mulig strategisk for å mobilisere privat sektor, slik at bedriftene skal gjøre det de kan best - å skape vekst og arbeidsplasser.

Vann er både en livsnødvendighet og en begrenset ressurs. Vann kan bidra til en grønnere økonomi, skape flere arbeidsplasser og bærekraftig utvikling. Vann griper inn i svært mange utenriks- og utviklingspolitiske spørsmål. Vann er derfor en viktig del av regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk, ikke bare på den internasjonale vanndagen 22. mars, men hver dag.

Mer fra: Debatt