Debatt

Islam og islamisme – en oppklaring

For å forstå hva islamisme er, er det viktig å vite hva Islam er. Enkelt forklart er islam en religion med egne definerte gudsbegreper, hellige skrifter, ritualer og trosforestillinger. Innenfor islam finnes det mange ulike retninger og tolkninger. Islamisme er derimot en politisk ideologi som legitimerer seg med religionen islam.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Islamistiske grupper som for eksempel al-Qaida og IS (den islamske stat), som begge assosierer seg med islam, utfører terrorhandlinger i religionens navn. Slike grupper og deres handlinger fører til mye negativt fokus på islam, og det oppstår mange misforståelser. Begrepene islam og islamisme brukes altfor ofte om hverandre. Derfor er en avklaring av begrepene viktig for å bedre kunne forstå, og skille mellom disse.

Historikk om islamisme-begrepet

For å forstå islamismebegrepet er det viktig å se på den historiske utviklingen av begrepet. Historisk sett ble begrepet islamisme først brukt av franske forfattere på slutten av 1600-tallet. Opplysningsfilosofen Voltaire (1694-1778) var en av de første forfatterne som brukte begrepet islamisme som et annet ord for islam. Forståelsen av islamisme som et synonym for islam går også igjen hos flere franske forfattere utover på 1800-tallet, blant annet Caussin de Perceval, Comte de Gobineau og Ernest Renan. I ordboken New English Dictionary fra 1900, finnes det også eksempel på at islamisme blir brukt for å beskrive religionen islam. Utover på 1900-tallet ble bruken av islamisme stadig mindre utbredt, og i 1913 ble Encyclopaedia Islam gitt ut og begrepet forsvant. Nå ble isteden begrepet islam brukt når man refererte til religionen. Bruken av islamisme som et synonym for islam varte altså fra Voltaires tid på 1700-tallet til utgivelsen av Encyclopedia Islam i 1913.  

I 1979 revolusjonerte Ayatollah Khomeini Iran, og bruken av islamisme som begrep ble igjen aktuelt, nå med en annen betydning. Begrepet som før hadde vært et synonym for islam, fikk nå sin egen betydning. Revolusjonen førte til at islamismen som ideologi sitt store politiske gjennombrudd, og Iran ble den første moderne islamistiske stat. I kjølvannet av revolusjonen ble det derfor behov for nye ord og uttrykk for å beskrive dette nye fenomenet. Uttrykkene var islamsk fundamentalisme, radikal islam og politisk islam. Disse nye uttrykkene gjorde det klart at det var snakk om en annen retning av islam enn man hadde sett tidligere. Islamisme kan ses på som en samlebetegnelse for disse nye uttrykkene. Etter terrorangrepet 11.september 2001 økte behovet for å avklare og definere hva som lå i begrepet islamisme. Journalister og politikere verden rundt brukte nå i økende grad islamisme som et begrep og samlebetegnelse, og forskningen på dets ideologiske grunnlag ble intensivert. I dag har man fått en større konsensus rundt bruken av islamisme som begrep.

Hva er Islamisme?

Islamisme er en politisk ideologi, hvor målet er å kontrollere alle aspekter ved samfunnet, fra det offentlige til det private. Det som skiller islamismen fra andre politiske ideologier som for eksempel fascisme, nazisme og kommunisme er at den legitimerer seg med religionen islam. Islamismen finner sine politiske løsninger gjennom å tolke islams hellige skrifter og islamske tradisjoner. Som andre politiske  ideologier har islamismen en rekke tanker og ideer om hvordan samfunnet bør styres og organiseres. Sentralt innenfor denne tankegangen er at samfunnet skal styres i henhold til sharialover, som er absolutte lover muslimene må forholde seg til. I et islamistisk samfunn har disse lovene som mål å kontrollere alle aspekter ved samfunnet, fra politiske institusjoner til menneskers dagligdagse liv. Alt som ikke passer inn i denne tolkningen av islam, og oppfattes som annerledes er strengt forbudt. Vestlig kultur er et godt eksempel på dette. Avviker man fra de gjeldende lover, venter strenge straffer.
Det finnes ulike former for islamisme. Man skiller ofte mellom moderat islamisme og radikal islamisme. Skillet går hovedsakelig på hvilke virkemidler som tas i bruk. Moderat-islamisme er reformistisk og har som mål om gradvis overgang til et islamistisk samfunn uten utstrakt bruk av vold, mens radikal islamisme går for mer revolusjonære omveltninger gjennom voldsbruk. Her finnes det mange eksempler man kan trekke fram, blant annet aktuelle IS, al-Qaida, Hamas, Hezbollah og Boko Haram.
Islamisme er et av vår tids mest omtalte og komplekse fenomener og kan neppe forstås ut fra en kort oversikt som dette. Det viktigste er imidlertid å ha klart for seg skillet mellom islam og islamisme. Islam er en religion, mens islamisme er en politisk ideologi med sin egen tolkning av islam, og begrunner sine handlinger og valg på bakgrunn av denne tolkningen.  

Mer fra: Debatt