Bane Nor innstiller på at jernbanestrekningene fra Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden skal forsinkes med tre år. - Jeg er sjokkert, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Bane Nor vil forsinke dobbeltsporet med tre år

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap) ble sjokkert da han fikk melding om at Bane Nor vil utsette byggingen av jernbanestrekningene med tre år fra Råde, via Fredrikstad videre til Sarpsborg og Halden.

Av Paul Norberg

– Både storting og regjering har vedtatt en fremdriftsplan for InterCity-togene gjennom Østfold. Når Bane Nor nå foreslår å utsette planlegging og byggestart, innebærer det at dobbeltspor til Fredrikstad blir utsatt fra 2024 til 2027, og til Sarpsborg utsatt fra 2026 til 2029. Byggingen gjennom Moss er allerede i igangsatt, og den strekningen er heldigvis ikke berørt av Bane Nors nye planer, sier Ole Haabeth.

– Store konsekvenser

– Hvilke konsekvenser vil en slik utsettelse få?

– Først vil jeg si at dette ikke kommer til å bli godtatt fra politikere i Østfold. Både våre stortingspolitikere, fylkespolitikere og folkevalgte fra hver kommune vil nå mobilisere for å få regjering og storting til å holde fast ved de opprinnelige vedtakene når det gjelder byggingen gjennom fylket. Hvis ikke vil konsekvensene bli store for flere store prosjekter innen infrastruktur og byutvikling. Brua over Glomma i Sarpsborg vil bli forsinket. E6, som allerede er altfor hardt belastet gjennom Østfold, vil bli ytterligere belastet av godstrafikk. Målet er at langt mer godstrafikk skal over på tog, men dette vil ikke skje før InterCityutbyggingen er ferdigstilt.

– Hold løftene

– Hva er din melding til regjering og storting?

– Dette finner vi oss rett og slett ikke i. Både regjering og storting må sørge for å holde løftene sine til befolkningen i Østfold, og også de øvrige InterCityområdene på Østlandet. Prosjektene må gjennomføres innen de opprinnelige tidsfristene, og hvis det står på penger, så får Stortinget sørge for å bevilge det som skal til. Her vil ikke noe løftebrudd bli tolerert, tordner Haabeth.

– Alvorlig beskjed

– Dette var en alvorlig beskjed, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygaard.

– Vi fikk noen bange anelser da Bane Nor for en tid tilbake signaliserte at det var bevilget for lite penger til å få gjennomført de store prosjektene i InterCityprosjektet. Men da kom det forsikringer fra regjeringen om at det ville bli bevilget penger slik at driftsplanen skulle overholdes. Jeg kan ikke tro at regjeringen tør å gjennomføre et så tydelig løftebrudd at de går med på innstillingen fra Bane Nor. Hele Østfold-samfunnet kommer nå til å stå sammen om å slå tilbake innstillingen fra Bane Nor, sier Jon-Ivar Nygård.

Les også: Vil endre rekkefølgen i utbygging av dobbeltspor i Nedre Glomma

Han understreker at det ikke bare dreier seg om selve jernbaneutbyggingen, men også flere andre store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter som nå risikerer å bli utsatt. Blant annet riksvei 110 fra Simo til Grønli, fylkesvei 109 ved Råbekken og Rolvsøysund og utviklingen av Grønliområdet.

I tillegg vil en forsinkelse nå føre til at beboere og næringsdrivende må leve enda lengre i uvisshet om de blir berørt av jernbaneutbyggingen. Det vil også ha negative konsekvenser for arbeidet med at flere skal reise kollektivt og målet om nullvekst i personbiltrafikken, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Krevende grunnforhold

– Jeg vil understreke at vi nå har laget et innspill til Jernbanedirektoratet. Det er Jernbanedirektoratet som lager forslag til Handlingsprogram og sender dette på høring til de aktuelle fylkeskommunene, de enkelte kommunene og til instanser som Statens vegvesen. Handlingsprogram vil være et grunnlag for fordeling av midler til jernbane i de årlige statsbudsjettene. Utsettelsene gjelder strekningene Haug i Råde, via Seut i Fredrikstad og til Sarpsborg. Strekningen Sarpsborg-Halden blir vurdert i den neste transportplanen, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen i Bane Nor.

Hun forteller årsaken til det nye innspillet, er en kombinasjon av vanskeligere grunnforhold enn tidligere beregnet, at planleggingen har tatt lengre tid enn forutsatt og et ønske om å holde byggekostnadene så lave som mulig.

– Har Bane Nor lagt fram for lave kostnadsoverslag overfor departement og storting?

– Kostnadsoverslagene var beregnet på bakgrunn av konseptvalgutredningen (KVU) fra 2012. Der var nok ikke kompleksiteten i InterCity-prosjektene godt nok kjent. Derfor var kostnadsoverslagene for lave, sier Anne Siri Haugen.

Hun forteller at de nye InterCity-strekningene til Hamar og Ringerike byr på de samme problemstillingene som i Østfold. Mens anslaget som ble gjort for strekningen til Tønsberg i Vestfold har truffet bedre.