Ny vergemålslov blir effektiv 1. juli. Den sørger for at ligningsmyndighetene automatisk sender informasjonen om alle barns formue og endringer av formue til Fylkesmannen. Idet barnets formue overstiger 170.490 kroner (to ganger folketrygdens grunnbeløp – 2G), skal Fylkesmannen bestemme hvor pengene skal plasseres. Foreldrene får da tilsendt et brev med en liste over banker hvor midler over 2G kan plasseres.

– Den nye ordningen gjør at mange flere enn før automatisk vil få sin sparing styrt av staten. En ordning som er laget for å verne om umyndiges midler i spesielle tilfeller vil i større grad enn før gjøre at staten tar styring over foreldres sparing for barna sine, sier Nordeas forbrukerøkonom, Christine Warloe.

Hun sier at familien da mister muligheten til å styre pengene på en bedre måte enn det staten anviser, hvis de ikke har tatt de nødvendige grepene.

Det er barnets samlede formue myndighetene ser på – det kan være alt fra bankinnskudd og aksjer til eiendom. Nordeas forbrukerøkonom, Christine Warloe, har regnet ut at hvis du sparer barnetrygden i barnets navn fra det blir født, kommer fylkesmannen til å gripe inn når barnet er 15 år.

 

Oslo-foreldre

Warloe poengterer at de rekordhøye boligprisene har gjort det mer aktuelt enn noen gang for foreldre og besteforeldre å hjelpe barn med å spare, ikke minst i Oslo der boligprisene er blant de høyeste i landet.

I den gamle ordningen med Overformynderiet, som forsvinner 1. juli, ble de statlige formynderne bare koblet inn hvis foreldrene selv innrapporterte sparebeløpet – eller i noen tilfeller banken. Arv til barn er eksempler på en hendelse der myndighetene griper inn for å hindre at barnas midler blir skuslet bort, påpeker Warloe.

Justisminister Grete Faremo har det politiske ansvaret for ordningen, selv om Fylkesmannen er administrativt underlagt Fornyings– og administrasjonsdepartementet.

 

Slik styrer du unna

Det finnes måter foreldre og besteforeldre kan styre unna Fylkesmannen på hvis de ønsker at familien skal råde over sparepengene selv. Warloe fastslår at de kan gi pengene sammen med et gavebrev hvor de spesifiserer at midlene skal holdes utenfor Fylkesmannens forvaltning. Sparing til barn er også en løsning mange foreldre faller ned på.

 

I barnets navn

Forbrukerøkonom Christine Warloe gir disse argumentene for og imot:

Fordeler:

* Årlig sparing opp til folketrygdens halve grunnbeløp kan skje uten arveavgift. Hver forelder kan hvert år gi 42.623 kr (en halv G) uten at det utløser arveavgift. Besteforeldrene kan gjøre det samme.

* Barnets midler vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

* Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Ulemper:

* Når sparebeløpet overstiger 2G (170.492 kr), vil overskytende måtte plasseres på sparekonto. Man får tilsendt liste over godkjente kontoer fra Fylkesmannen.

* Netto formuer av en viss størrelse kan føre til redusert utdanningsstipend i Statens lånekasse. I 2013 vil utdanningsstipendet bli gradvis redusert ved netto formue større enn kr 344.021.

 

I foreldrenes navn

Fordeler:

* Foreldre kan disponere midlene friere og uavhengig av Fylkesmannen.

* Ingen begrensning på hvor mye man kan spare eller hvor ofte i forhold til arveavgift.

* Begrenser ikke muligheten for barnets rett til utdanningsstipend hos Statens lånekasse.

* Midlene kan overføres som løpende periodisk ytelse til dekning av skolegang og levekostnader under barnets studietid uten arveavgift for barnet.

* Kanskje viktigst: Du har kontroll over at barnet ikke skusler bort pengene

Ulemper:

* Arveavgift påløper ved beløp over kr 470.000 fra hver av foreldrene når midlene senere overføres til barnet. Høyere verdier på et senere gavetidspunkt kan medføre høyere arveavgift.

* Kan medføre høyere formuesskatt for foreldrene enn om sparingen inngår i barnets formue.

* Midlene kan inngå i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død. (Det finnes produkter som hindrer dette.)