– Vi ønsker åpenhet, og mener vi er tjent med å gi folk innsikt i vår etterforskning av polititjenestemenn. Ved å legge ut de alvorligste sakene vil vi gi folk mulighet til selv å se på hvilket grunnlag vi fatter våre avgjørelser, sier sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, til Dagsavisen.

Aktualisert av debatt

Etterforskning av polititjenestemenn etter dødsfall under pågripelser og transport har vært sterkt fokusert i mediene i løpet av 2007, deriblant etter Obiora-saken. I slutten av juni kunne Dagsavisen bringe en oversikt over politisaker med dødelig utfall. Oversikten viste at 10 av de alvorligste sakene var ferdig etterforsket siden Spesialenheten ble opprettet 1. januar 2005. Samtlige 10 saker ble henlagt.

– Debatten som har gått har ytterligere aktualisert behovet for å legge ut avgjørelsene på nett. Jeg oppfatter at mediene har lagt større fokus på antall saker, framfor å gå inn i faktum i den enkelte avgjørelse, sier Presthus.

Du kan selv vurdere

Ved å offentliggjøre alle saker hvor personer har mistet livet i politiaksjoner vil Spesialenheten gi folk mulighet til selv å gjøre seg opp en mening om etterforskningen. Sakene som blir lagt ut på Spesialenhetens hjemmeside vil være anonymisert.

– Navn på polititjenestemennene er fjernet, og det kan tenkes at vi anonymiserer andre personer også, dersom vi finner det nødvendig av hensyn til personvern. For øvrig vil resten av materialet være tilgjengelig, sier Presthus.

Gjengangere

Foreløpig velger Spesialenheten kun å offentliggjøre avgjørelsene i politisaker hvor personer har mistet livet. Av andre saker som ble etterforsket i fjor viser en oversikt at fire politibetjenter sto for 63 av de 101 sakene Spesialenheten gikk videre med i fjor.

– Det er viktig å merke seg at det er noen få tjenestemenn som drar opp statistikken, påpeker assisterende sjef ved Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, i siste utgave av politiets eget bransjeblad Norsk Politi.

Den ene av de fire ble i fjor dømt til fengsel i to år for menneskesmugling, grovt underslag av penger og våpen, samt tyveri av nødpass. Vedkommende jobbet i Oslo politidistrikt.

To saker kommer fra Follo politidistrikt. Den ene tjenestemannen var anklaget for å ha befølt en rekke kvinner under avhør. Han ble frifunnet for så godt som alle anklagepunktene i lagmannsretten nylig. En annen politimann i Follo ble anklaget for maktmisbruk i pågripelsessituasjon. Mannen ble frikjent under dissens i lagmannsretten, men saken ble påkjært til Høyesterett som opphevet dommen og ba om ny behandling i lagmannsretten. Saken er fremdeles ikke avgjort.

904 anmeldelser

Den fjerde saken dreier seg om en tjenestekvinne i Telemark politidistrikt som ble idømt en bot på 10.000 kroner og fradømt retten til å jobbe i politiet i fem år, på grunn av blant annet underslag og brudd på taushetsplikten.

Totalt mottok Spesialenheten for politisaker i fjor 904 anmeldelser, hvorav 101 endte med påtale. Av disse endte 26 med forelegg, 8 med siktelse, 64 med tiltalebeslutning og 3 saker fikk påtaleunnlatelse.