Nobelprisens forvaltere investerer i atomvåpen og klasebomber

Når Nobels fredspris i desember deles ut til FNs atomenergibyrå IAEA kanprispengene stamme fra investeringer i våpen.

Det er Norwatch en nyhetstjeneste for Framtiden i våre hender som har gåttgjennom deler av den svenske Nobelstiftelsens investeringer. Stiftelsennekter å gi ut en oversikt over hvilke selskaper de investerer i. Den harheller ingen etiske retningslinjer for hvordan formuen skal forvaltes. Ingenselskaper uansett bransje svartelistes dermed av stiftelsen.

Ingen kontroll

Det amerikanske forvaltningsselskapet T Rowe Price forvalter deler avNobelformuen på oppdrag fra stiftelsen. Nobelstiftelsen har en egenportefølje hos selskapet men i den generelle porteføljen investerer T RowePrice i både klasebomber og atomvåpen.

Finansdirektør Åke Altéus i Nobelstiftelsen sier stiftelsen på ingen måtekan utelukke at den har eierposter i de samme selskapene.

– Vi har ikke gitt T Rowe Price instruksjon om å holde seg ute av slikeselskaper. Det er ingen grunn til å tro at det er forskjeller i hvordan maninvesterer våre fond og andre fond sier Altéus til Dagsavisen.

Stiftelsen viser til at de har en etisk dialog med selskapene som forvalterderes penger men kan ikke si hva dialogen går ut på og om de stiller kravtil selskapene.

– Det er viktig for oss å opptre etisk sier Altéus.

– Hvorfor har dere da ingen etiske retningslinjer eller krav tilselskapene?

– Det er en veldig vanskelig balansegang. Hvor trekker man grensen? Det erflere små selskaper som er svakt koblet til forsvarsindustrien og det blirurimelig å utelukke disse sier Altéus.

– Kunne man ikke likevel utelukket selskaper som produserer atomvåpen?

– Du får meg ikke til å kommentere enkeltinvesteringer og selskaper.

– Hvorfor kan dere ikke være åpne om hvilke selskaper dere investerer i?

– Det er slik vi har bestemt at det skal være sier Altéus.

Lundestad kritisk

Geir Lundestad sekretær for Nobelkomiteen innrømmer at Nobelstiftelsenikke gjør en god nok jobb når det gjelder etiske investeringer.

– Jeg skulle ønske vi hadde gått lenger og at vi hadde en klarere politikk.Vi har tatt opp dette flere ganger men vi kommer ikke noen vei alene sierLundestad.

– Vi hadde gjerne sett at man hadde skriftlige retningslinjer framholderhan.

Uenig

Nobelkomiteens leder Ole Danbolt Mjøs er ansvarlig for utdelingen avfredsprisen. Han sitter også i styret i Nobelstiftelsen og har dermedansvar for hvordan Nobelformuen forvaltes. Mjøs støtter ikke Lundestad i atetikken i investeringene er for dårlig.

– Vi har tatt denne problemstillingen opp i styret. Vi ønsker høy etiskbevissthet om investeringene. Svaret fra direktøren var at han skulle gå sålangt som mulig ved å gi etisk veiledning til forvalterne.

– Men stiftelsen kan ikke gi noen garantier i forhold til hva slagsselskaper man investerer i. Er det godt nok?

– Jeg ba innstendig om at problemstillingen blir fulgt opp. Det er alt jegkan si.

– Hvorfor kan dere ikke vise åpenhet om hvilke selskaper dere investereri?

– Jeg er tilhenger av åpenhet så langt det er mulig.

– Men hvorfor forteller dere da ikke hvor dere har eierinteresser?

– Igjen jeg er generelt tilhenger av åpenhet. Jeg kan ikke si mer enn detsier Mjøs.