Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

10-04-2011

UNE er en menneskerettighetsorganisasjon!

I intervju med Ny Tid (utgaven 8. april) proklamerer UNE-direktør Terje Sjeggestad UNE som en menneskerettighetsorganisasjon. Dette er en helt ny vending i problematikken omkring UDI og UNE, og utsagnet fortjener derfor å gås nærmere etter i sømmene.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

- Jeg betrakter Utlendingsnemnda som en menneskerettighetsorganisasjon.

Slik innledes Ny Tid sitt intervju 8. april med Terje Sjeggestad. Og dermed er lista lagt for resten av intervjuet. Jeg har forståelse for at journalisten her kan ha blitt så overrasket at det ble vanskelig å komme med relevante motspørsmål – for dette var for de fleste av oss en helt ny vinkling. En menneskerettighetsorganisasjon? UNE?

Han fortsetter med å si:
- UNE har et stort antall fagfolk med sterk kompetanse på menneskerettigheter. Du vil neppe finne så mange med slik kompetanse noe sted i Norge. Mange organisasjoner som uttaler seg om UNE og vår praksis har svært få, om noen, fagfolk med spesialkompetanse på menneskerettigheter.

Som eksempel skriver journalisten, uten å sitere Sjeggestad direkte, at han “mener UNE er bedre enn norske Amnesty på menneskerettigheter”.

Som engasjert enkeltmenneske med medlemskap i Amnesty finner jeg disse uttalelsene både svært oppsiktsvekkende – til de grader at det fortjener en analyse.

Hva er menneskerettigheter?

For å forstå begrepet “menneskerettsorganisasjon” må vi starte med “menneskerettigheter”. Dette er ikke klart og entydig definert, men en mulig definisjon er "grunnleggende rettigheter og friheter som individene har overfor statens myndigheter, og som følger av internasjonale overenskomster og praksis." (Njål Høstmælingen, "Internasjonale menneskerettigheter", Universitetsforlaget, 2003).

Som dokumentasjon av verdenssamfunnets felles forståelse av begrepet “menneskerettigheter” henvises det ofte til de følgende tre deler som til sammen utgjør en slags "menneskerettighetenes grunnlov":

1. Verdenserklæringen om menneskerettigheter, 10. desember 1948
Selv om Verdenserklæringen ikke er rettslig bindende for stater regnes den allikevel som en del av folkeretten (internasjonal rett) på grunn av sedvane og praksis.
http://www.menneskerettigheter.no/Artikler/10083.html

2. Konvensjon om Sivile rettigheter, 16. desember 1966
Ratifisert av 151 stater (av totalt 191 medlemsstater i FN) per november 2003.
http://www.menneskerettigheter.no/Artikler/10084.html

3. Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 16. desember 1966
Ratifisert av 148 stater (av totalt 191 medlemsstater i FN) per november 2003.
http://www.menneskerettigheter.no/Artikler/10085.html

De to konvensjonene av 1966 utdyper de rettighetene som er definert i Verdenserklæringen og er rettslig bindende for de statene som har ratifisert dem.

I tillegg kommer en rekke spesialkonvensjoner vedtatt av FN for å verne rettighetene til grupper som har et særskilt behov for beskyttelse, som kvinner, barn, minoriteter og flyktninger.

Brudd på menneskerettighetene forekommer hele tiden. Men det at rettighetene er blitt formulert i internasjonale avtaler gjør det mulig å vite når brudd forekommer, og å rette kritikk mot de som er ansvarlige. På verdensbasis er det mange aktører som jobber med menneskerettigheter. Stater, mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner, og forsknings- og læreinstitusjoner m.fl. er alle med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen som jobber for å utvikle rettighetene og sørge for at de blir satt ut i livet.

Hva er en menneskerettighetsorganisasjon?

Det finnes ingen entydig definisjon på dette. I dagligtalen er det imidlertid klart at det vi mener med en menneskerettighetsorganisasjon er en ikke-statlig organisasjon (engelsk: Non-Governmental Organization / NGO) som jobber for å fremme menneskerettigheter. Det finnes mange av disse. Noen er store, generelle og internasjonale (som Amnesty International), andre er nasjonale og fokuserer på interessene til bestemte minoritetsgrupper (som for eksempel Norges Handikapforbund).

Det sentrale her er at begrepet menneskerettighetsorganisasjon i dagligtalen er forbeholdt ikke-statlige organisasjoner som har tatt på seg en rolle som samfunnets “vaktbikkje” i forhold til større eller mindre deler av Menneskerettighetene, forankret i de overnasjonale “menneskerettsgrunnlovene” som er referert ovenfor.

Disse organisasjonene er finansiert av frivillig betalt medlemskap,på interessene til bestemte minoritetsgrupper (ig (engelsk: Nonghet som i enkelte land (som Norge) kvalifiserer til finansielle tilskudd fra staten, basert på antall betalende medlemmer.

Engelske Wikipedia gir oversikten List of human rights organisations. Vi finner her, forståelig nok, ingen organisasjoner som minner om UNE.

Hva er UNE?

På sin nettside (www.une.no) definerer UNE sin oppgave slik:

Klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE)

Utlendingsnemnda (UNE) er et domstolliknende forvaltningsorgan til behandling av klager over avslag gitt av førsteinstansen Utlendingsdirektoratet (UDI) etter utlendingsloven og statsborgerloven.

UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Justis- og politidepartementet (JD) fra 01.01.10.


Er UNE en menneskerettighetsorganisasjon?

UNE slår altså selv klart fast at de er et statlig forvaltningsorgan som har som oppgave å behandle klager på avslag gitt av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er derfor i sannhet et underlig grep å

hevde at UNE er en menneskerettighetsorganisasjon.

For de fleste fremstår UNE-direktør Sjeggestads utsagn som et klassisk eksempel på Nytale, hvor man bruker et positivt ladet begrep for å beskrive noe helt annet. I Orwells kjente roman “1984” het det “Krig er fred” og “Frihet er trelldom” – mens det i Norge i 2011 heter “UNE er en menneskerettighetsorganisasjon”.

Jeg klarer ikke å konkludere med annet enn at UNE-direktørens utsagn er fundamentalt og grunnleggende og faktisk feil.

UNE har siden opprettelsen vært satt under massiv kritikk fra mange hold. I stedet for å forsøke å benytte denne kritikken konstruktivt, har direktøren på vegne av UNE ved enhver anledning tatt kraftig til motmæle, og kommet med til dels flerrende og tordnende tilsvar som i sin uproporsjonalitet fremstår som bort imot desperate. Eksemplene er mange, men følgende tilsvar på kritikk fra Venstres Olaf Thommesen for noen år siden er karakteristisk:
”Ærekrenkende populisme” http://www.dagbladet.no/kultur/2005/02/11/423068.html

I tillegg til å svare kritikere “så ørene flagrer” benyttes ofte en annen taktikk: Man sår tvil om sannhetsgehalt uten å dokumentere. Eksempel på dette ser vi nok en gang i det siste intervjuet med Ny Tid:

- Kan du først gi en kort oppsummering av Rostami-saken?

- Det er ikke tid for oppsummering. Men som vi sa da Ny Tid først omtalte saken, tar vi den på alvor ved å undersøke fakta i saken, blant annet gjennom vår ambassade i Teheran. Våre undersøkelser gir så langt indikasjoner på at enkelheter i framsatte påstander ikke har dekning i faktiske forhold.

Jeg tror det blir relativt bunnfryst et visst sted før en menneskerettighetsorganisasjon gir et slikt svar.

For oss som følger temaet tett nå inngir ikke svaret tillit. Tvert imot styrker det bildet av en organisasjon som har helt andre målsettinger enn å styrke individers menneskerettigheter. Og det styrker bildet av en organisasjon som svikter fullstendig i det som faktisk er deres tildelte oppgave: Å fungere som vaktbikkje overfor mulige feilvurderinger begått av UDI.

Derfor trengs det en opprydding.
Derfor trengs det en uavhengig kvalitetsrevisjon av UNE og resten av utlendingsforvaltningen.
Og det haster – før flere deporteres til mulig tortur og død.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Bort med hele bøtteballetten!!..............
  Hege Anett Dahl
  Publisert 10. april 2011

  Flott skrevet dette :-)....personlig mener jeg at UNE bør granskes i forhold til de saker som er feilbehandlet som Rahim-saken, siden kan de bare avvikle hele UNE for så å starte en særdomstol noe det er skrikende behov for. De tidligere ansatte hos UNE, hvor det kan påvises å ha gjort grove feil i saksbehandling, skulle bli fratatt løyve som jurister osv og være utestengt fra å ta seg jobb denne særdomstolen på livvstid, men fått tilbake løyvet sitt etter 5 år..muligens...dersom de ikke kom til å jobbe med saker som hadde alvorlig inngripen i folks liv.


 • Bort med hele bøtteballetten!!..............
  Hege Anett Dahl
  Publisert 10. april 2011

  Flott skrevet dette :-)....personlig mener jeg at UNE bør granskes i forhold til de saker som er feilbehandlet som Rahim-saken, siden kan de bare avvikle hele UNE for så å starte en særdomstol noe det er skrikende behov for. De tidligere ansatte hos UNE, hvor det kan påvises å ha gjort grove feil i saksbehandling, skulle bli fratatt løyve som jurister osv og være utestengt fra å ta seg jobb denne særdomstolen på livvstid, men fått tilbake løyvet sitt etter 5 år..muligens...dersom de ikke kom til å jobbe med saker som hadde alvorlig inngripen i folks liv.


 • Deutsche Demokratische Republik
  Rune Berglund Steen
  Publisert 10. april 2011

  Og DDR var i navnet den demokratisk halvdelen av det delte Tyskland...

  Dette begynner bare å bli for dumt. Eller sagt på en annen måte: Det begynner å ligne The Office. Disse uttalelsene røper både manglende selvinnsikt og manglende ydmykhet, og reiser grunnleggende spørsmål om ledelsens skikkethet. Hadde Sjeggestad/UNE enda solgt papirprodukter, som David Brent/The Office - men det handler om menneskers grunnleggende trygghet, og da må kan kunne vente noe annet enn slikt vås.


 • Rune Berglund Steen
  Publisert 10. april 2011

  Jeg vil legge til:

  Tidligere i dag traff jeg en papirløs som i stor grad har levd på gata de siste årene. Jeg hadde håpt han hadde kommet seg videre, men her var han - klærne like slitne og skitne som alltid, og med poser fulle av tomflasker. Han var blid, men orket ikke snakke.

  Han er fra Eritrea, og burde ifølge UNHCR hatt opphold/beskyttelse for lengst. Han har avslag fordi "menneskerettighetsorganisasjonen" UNE ikke følger FN. Jeg vet ikke om noen annen "menneskerettighetsorganisasjon" som så direkte produserer menneskelig elendighet.


 • Tåkeprat
  L. H
  Publisert 10. april 2011

  For meg virker det som UNE prøver å forsvare seg, bortforklare feilene sine og fraskrive seg ansvaret og mistenkeliggjøre kritikerne.  Istedenfor innrømme feilgrepene, manipulerer de og forvirrer leserne til å tro at det er de andre som tar feil, ikke de selv.

  De krenker menneskerettigheter over det lave sko og så kaller de seg for menneskerettighetsorganisasjon. Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser.


 • Storberget, hva kan du klare?
  Evy Ellingvåg
  Publisert 10. april 2011

   

  Det er mulig at Terje Sjeggestad har spilt en rolle for deg og dere, at det har vært fint å ha "en nyttig idiot" som fronter de mest uhyrlige saker med den samme arroganse.

  I ditt fravær måtte Pål Lønseth ta rollen som frontsoldat, og repetere mantraene "likhet for loven" og "Sånn kan vi ikke ha det."

  Men når direktøren i klagesaksorganet for utlendingssaker desavuerer kompetansen til menneskerettsorganisasjoner, samtidig som han forfremmer UNE til den mest kompetente menneskerettighetsorganisasjonen i landet, da begynner du for alvor å ha et problem, Storberget. Et lederproblem.

  Dette skjer parallellt med at et forslag sendes til høring som innebærer at åremål skal utgå, og fast ansettelse foreslås for både direktør og nemndledere. Dèt er dårlig timing, det!

  Har du fremdeles full tillit til en leder som i pressen kan uttale at "våre undersøkelser gir så langt indikasjoner på at enkeltheter i framsatte påstander ikke har dekning i faktiske forhold." En næranalyse av setningen gir på Norsk; "Noen juger her, og det er ikke vi!"

  Dersom informasjon fra ambassaden i Tehran er informasjonen Sjeggestad fester full tillit til, regner jeg med at du spanderer flybillett til Tehran for Sjeggestad. Så kan han undersøke om det er tilstrekkelig informasjon som tilflyter en offentlig ambassade i et regime som Iran.

  Signaler fra andre lands ambassader kan tyde på at det er svært viktig å holde seg noenlunde inne med styresmaktene i landet man har ambassader i - såpass at det ikke er lenge siden Mubarak ikke var så verst, og Ben Ali var til å leve med.

  Jeg vil tro at det ikke er fritt fram for den norske ambassade i Tehran å hente informasjon fra iransk undergrunnsbevegelse, eller å få verifisert denne. Men vi har en menneskerettsaktivist og forsvarsadvokat fra Iran i Norge - Mohammad Mostafei. For ham er saken uforståelig.

  For Sjeggestad er saken forståelig.

  Er den forståelig og tålelig for deg, Storberget? Det er deg vi har valgt....det er du som har ansvaret her.


 • Menneskerettighetsorganisasjonen UNE?
  Frøydis Skaug-Andersen
  Publisert 10. april 2011

  Den vaktbikkja til UDI er jammen blitt tam, nå gjør den til og med sirkusnummere for å få oppmerksomhet, så vi som er engasjerte skal hisse oss opp over hva han sier i media– istedet for å holde konsentrasjonen på hva UNE faktisk holder på med.

  Alvorlig talt, jeg samtykker med Egil Opsahl: Jeg klarer ikke å konkludere med annet enn at UNE-direktørens utsagn er fundamentalt og grunnleggende og faktisk feil. Det trengs en uavhengig kvalitetsrevisjon av UNE og resten av utlendingsforvaltningen. 
Og det haster – før flere deporteres til mulig tortur og død.

  Tusen takk Egil for nok et godt innlegg!


 • Kvalitetsarbeid
  Jon-Øivind Storaker
  Publisert 10. april 2011

  I arbeid med kvaletlitetsstyring eksisterer det en klassiker kalt Kvalitetshjulet.  Det er en sirkel delt i fire like sektorer på 90 grader.  Sektorene kalles P (plan), D (Do), C (Check) og A (Act) og tegnes i nevnte rekkefølge. I kvalitetsarbeidet tenker man seg  kvalitetshjulet snurrende rundt i en kontinuerlig vedvarende og repeterende prosess.  Man starter med å planlegge arbeidet, som kan være pølsefabrikasjon, vedlikehold av T-banevogner eller vurdering av asylsøkere.

  Før hjulet settes i gang skaffer virksomheten seg nødvendig informasjon, oversikt over aktuelt lovverk, undersøker kundeønsker, definerer kvalitetskriterier, utarbeider kvalitetsmål.

  Plan: Virksomheten tilegner seg kompetanse, utstyr, lokaler og utarbeider instrukser.

  Do: Det planlagte arbeidet utføres

  Check: Med jevne mellomrom kontrolleres arbeidet opp mot de kvalitetskriteriene som er definert i fase Plan (P).

  Act: Hvis avvik er avdekket under fase Check må kvalitetskriterier og kvalitetsmål vurderes og arbeidet var godt nok planlagt, hva som eventuelt manglet.  Ny runde i kvalitetshjulet initieres.

  Plan: Virksomheten  tilegner seg... o.s.v.

  Dette hjulet kalles for et PDCA-hjul og er grunnleggende i alt kvalitetsarbeid, uavhengig av bransje.

  I UNE kan det se ut som om A ikke står for Act, men for arroganse.  Fortsatt er det intet som tyder på at UNE tar inn over seg at graverende feil er begått flere ganger.  Det er grunn til å frykte at disse feilene har ført til tortur og dødsfall.  I øyeblikket sitter en person (Rahim Rostami) fengslet i Iran etter utsendelse som følge av uforståelige avslag først i UDI, så i UNE.  Det er grunn til alvorlig bekymring for denne unge mannens liv.

  Det finnes produksjonsvirksomheter som ikke er opptatt av kundenes behov, der kundeklager blir møtt med nedlatende kommentarer og liten endringsvilje.  De overlever gjerne en stund, men går nedenom til slutt.  Dette er gjerne bedrifter som har hatt et langvarig behagelig og uforstyrret monopol og som ikke har oppdaget at det er dukket opp konkurrenter.

  Det er vel en umulig tanke at en konkurrerende etat skulle vokse fram ved siden av UNE.  Men det er slett ikke umulig at noen konkurrerende tanker etterhvert begynner å vokse fram blant folk flest og blant politikerne.  Det er ikke umulig å tenke seg at den forslitte ideen om UNE som allvitende og ufeilbarlig, gjentatt til det kjedsommelige av UNE-direktør Terje Sjeggestad, ikke sjelden med brysk belæring av "ulydige" politikere og borgere, vil få konkurranse fra en ny idé: En åpen rettsinstans med offentlige beslutninger, meddommere og publikum våkent tilstede.

  I en slik rettsinstans vil sannsynligvis PDCA-hjulet snurre og gå med publikum deltakende i Check-fasen og etaten selv i proaktiv utøvelse av Act.

   


 • Utlendingsnemnda, menneskerettighetsorganisasjon eller mafia?
  Jana Sabaratnam
  Publisert 10. april 2011

  Terje Sjeggestad har tidligere avvist egne medlemmers kritikk av nemnda, - som Kåre Lode og Terje Einarsen - og brukt ord som "ukollegialt" av dem å kritisere nemnda. Sjeggestad kan ikke forvente kollegial oppførsel,- medlemmene har vel både rett og plikt til å si ifra om noe er galt? Nylig gikk biskop Midttømme, tidligere nemndmedlem, ut og sa hun følte hun hadde skrevet ut dødsdommer. Disse medlemmenes synspunkter gjaldt nettopp at nemnda bryter menneskerettighetene, at kvaliteten på saksbehandlingen ikke er god nok når vedtak blir fattet uten at sakene er tilstrekkelig utredet og at nemnda fraskriver seg ansvar.

  Det er mafiaorganisasjoner som forventer medlemmene sine ikke å avsløre ulovlige handlinger i organisasjonen, - i motsetning til i en menneskerettighetsorganisasjon. Som en gudfar slakter Sjeggestad de som er mot han, eller som bryter ut av organisasjonen. Listen blir lengre og lengre; Olaf Thommessen, Ågot Valle, Kåre Lode, Terje Einarsen, Vigdis Vevstad, Ingeborg Midttømme...

  Vi kan dra flere paralleller mellom Utlendingsnemnda og en mafiaorganisasjon heller enn en menneskerettighetsorganisasjon. Det er mer passende at Sjeggestad omtaler seg selv som om han var gudfaren for mafiaen Utlendingsnemnda heller enn at han hevder å lede en menneskerettighetsorganisasjon.

   

   


 • Er det Sjeggestad vi skal fokusere på?
  Egil Opsahl
  Publisert 10. april 2011

  Debatter om UNE og UDI har veldig lett for å fokuseres inn mot UNEs direktør Terje Sjeggestad. Dette har nok flere årsaker. En årsak er nok at UDI-direktør Ida Børresen holder en langt lavere profil, og dermed er langt mindre i skuddlinja, selv om det er hennes etat som i første instans gjør de feilgrepene UNE ikke evner å rette opp; UNE er som kjent UDIs ankeinstans.

  Jeg er selv ikke spesielt glad i for mye personfokus, selv om jeg må innrømme å selv ha bidratt ved det i denne spalte tidligere, for eksempel da jeg dro parallellen mellom Sjeggestad og Titanics kaptein - illustrert av med et manipulert bilde.

  Men la oss nå ikke miste av syne at det største paradokset i denne situasjonen ikke er at Sjeggestad er den han er og sitter der han sitter. Det er nå engang ikke ham selv som har ansatt seg til jobben.

  Det store paradokset er at det sitter noen og ser på dette og lar det fortsette - uten å gripe inn.

  UNE er underlagt Justis- og Politidepartementet. Det må derfor være herrene Lønseth og Storberget vår UNE-direktør Sjeggestad rapporterer til. Og dermed deres ansvar å gripe inn med korrigerende tiltak dersom de mener at han utøver sitt embete på en måte landet ikke er tjent med.

  Men reagerer de? I saken med Rahim Rostami skal Lønset ha gått så "langt" som å be UNE om en redegjørelse. Intens twitring til ulike etater siste uker har foreløpig gitt som eneste respons (fra UDI, for noen dager siden) at man "har bedt UNE undersøke saken. UNE opplyser at de er i kontinuerlig kontakt med den norske ambassaden i Iran."

  Jeg har rett nok min mastergrad i noe helt annet enn statsvitenskap, men jeg må innrømme at jeg klør meg en smule i hodet av det svaret. Ligger det virkelig innenfor UNE sitt mandat å jobbe inn mot våre ambassader i en slik situasjon? Jeg trodde det var i UD våre utenriksdiplomater sitter, og at ambassadene dessuten er underlagt UD? Hvorfor i alle dager er det da UNE som jobber ut mot ambassaden? Og hva med UD - har de startet påskeferien allerede?

  Jeg er ikke beroliget.


 • Tragisk
  Liv Hannestad
  Publisert 11. april 2011

  I Irans mest beryktede torturfengsel sitter 19 år gamle Rahim Rostami. 19-åringen ble sendt ut til tross for at han ifølge iranske rettspapirer, oversatt av norsk politi, er dømt til døden i hjembyen i det vestlige Iran. Utlendingsnemnda (UNE) mente nemlig at dommen ikke var ekte.

  Nemndlederen i UNE alene forfattet utsendelsesbrevet til Rahim Rostami. Det er tragisk å lese UNEs manglende kunnskaper og manglende vilje til å kvalitetssikre sine avgjørelser når de i utvisningsvedtaket fra 5. juli 2010 uttaler: ”UNE bemerker videre at jf. tilgjengelig landkunnskap utsteder ikke iranske domstoler dødsdom in absentia.”

  Les mer om FN-dokument som tilbakeviser denne påstanden her.

  Det er viktig å påpeke hva UNE har gjort feil i denne saken. Det er viktig å ha fokus rettet mot våre myndigheter, slik at de gjør hva de kan for å hjelpe Rahim Rostami nå, og at de for framtiden ikke begår den samme feilen.

  Hva gjør justisdepartementet og Storberget i denne saken nå? UDI opplyser at justisdepartementet har bedt UNE undersøke saken! UNE opplyser at de er i kontinuerlig kontakt med den norske ambassaden i Iran. Hva gjør vår utenriksminister. Er dette UNE's oppgave?

  Jeg har sendt en e-mail til bl.a. statsministeren hvor jeg uttrykker min bekymring for denne saken. Jeg har fått svar fra statsministerens kontor hvor de skriver: "Det står i utlendingsloven at verken Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) i enkeltsaker kan instrueres om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller utfall. Det betyr at verken statsminister eller regjeringen kan gripe inn i saken, og følgelig er det vanskelig for meg å kommentere den."

  Norske myndigheter arresterte Rahim Rostami 8. februar 2011 og eskorterte han til Iran dagen etter. De overleverte gutten til iranske myndigheter. Han har blitt utlevert til det beryktede Evin fengselet og mulig dødsdom. Ingen har hørt fra Rahim Rostami siden 19. mars. Det haster for denne gutten.

  Her driver statsminister, justisminister, UDI og UNE med reneste Norgesmesteskapet i ansvarsfraskriving. Og jeg spør: Hvor er utenriksdepartementet og utenriksministeren? Hvor er våre diplomater?

  Dette er tragisk!

   


 • Ballen, ikke mannen, men..
  Jon-Øivind Storaker
  Publisert 11. april 2011

  I en debatt er det alltid lurt å spørre seg: Hvor vil jeg med dette?  Hva ønsker jeg å oppnå.

  I denne debatten ønsker vi å få satt søkelyset på UNEs mørkelagte verden.  Alle saker er unndratt offentlighet, innsyn oppnås bare når asylsøkeren selv åpner for dette.  UNE har riktignok en praksisbase som enhver kan søke i.  Problemet med denne praksisbasen er de forbehold UNE selv nevner i forbindelse med databasen:

  Praksisbasen er ikke ment å gi et representativt bilde av UNEs praksis i statistisk forstand. Basen inneholder et utvalg av sammendrag av avgjørelser i enkeltsaker. Disse gir ikke til sammen noe dekkende bilde av hvor mange avgjørelser som er truffet, for eksempel for klagere fra ett land, innen hver sakstype, eller hvor mange klager som er tatt til følge eller ikke for hver sakstype. Praksisbasen kan altså ikke brukes til statistiske formål, ettersom ikke alle UNEs avgjørelser legges inn.

  Så basen bringer ikke det lys over feltet som kunne vært nyttig for å ettergå UNEs arbeid.  Regjeringspolitikere bidrar ikke til belysningen, de er "såre fornøyde" med UNEs arbeid og ferdig med det.  Stortingspolitikere går også sjelden ut og kritiserer UNE.  Skjer det,  besvares kritikken med harde motangrep, der kritikeren blir sittende igjen som bløthjertet og inkompetent.

  Eksponenten for denne medieprofilen er en eneste person: Direktøren.  Ingen andre uttaler seg om UNE.  Tør ikke andre, f.eks. Statsministeren?  Eller er de bekvemme med denne framgangsmåten: Belastningene tas av UNE v/direktør?

  Siden forholdet en gang er blitt slik:  I media er UNE = Direktør, må kritikk av UNE nødvendigvis  bli kritikk mot direktøren direkte. Ingen av oss kjenner ham personlig, tror jeg.  Det er hans måte å oppfylle sin rolle vi kritiserer.


 • Nils Svendsen
  Publisert 11. april 2011

  Hmm, visste ikke at nyemeninger.no hadde et eget ufo-forum. Her flagrer konspirasjonsteoriene over en lav sko...


 • Hei Nils
  Egil Opsahl
  Publisert 11. april 2011

  Du må nok være litt mer konkret på hva det er du reagerer på, dersom du ønsker svar.

  På den måten kan vi gi deg med mer av bakgrunnsinformasjonen som ligger til grunn for det som er skrevet her - men det fordrer nok en litt større innsats fra din side enn å bare stikke innom og himle med øynene.


 • Statlige organisasjoner kan også være menneskerettighetsorganisasjoner
  Bjørn K
  Publisert 12. april 2011

  Du tar feil på mange punkter, Egil Opsahl.

  For det første ser du til å tro at bare ikke-statlige organisasjoner kan være menneskerettighetsorganisasjoner. Det er en snever og selvmotsigende tolkning. Senter for menneskerettigheter og UNHCR, ja, faktisk hele FN-systemet er bevis på at menneskerettighetsorganisasjoner også kan være statlige eller mellom-statlige. Det betyr selvfølgelig på ingen måte at ikke NGO'ene ikke spiller en viktig rolle, men at de skal ha monopol på denne betegnelsen finner jeg å være et underlig utsagn.

  UNE følger, respekterer og håndhever menneskerettighetskonvensjonene og jobben går ut på å forsøke å hindre at mennesker blir sendt til en forfølgelsessituasjon. Selv om UNE gir mange avslag, så er avslagene også med på å styrke asylinstituttet, fordi det da blir plass til de som faktisk trenger beskyttelse og ikke de som f.eks. bare er økonomiske migranter.

  Du skriver "I tillegg til å svare kritikere “så ørene flagrer” benyttes ofte en annen taktikk: Man sår tvil om sannhetsgehalt uten å dokumentere". Du har tydeligvis ikke tenkt over det faktum at UNE er bundet av en streng taushetsplikt i enkeltsaker, og faktisk ikke har mulighet til å begrunne detaljert hvorfor en asylsøker ikke er troverdig? Og selv om man ikke var bundet av en slik taushetsplikt, hvor redelig og rettferdig ville det vært å bedrive saksbehandling i media?

  Du, og alle andre må snart forstå at selv om en asylsøker forteller en historie til en avis så er dette ikke hele bildet i saken, og ikke nødvendigvis sannheten. Asylsøkere har sterke insentiver til å pynte litt på sin egen historie når en journalist ringer. Staten sitter ofte på en lang rekke andre opplysninger, noen fra asylsøkeren selv og noen fra andre kilder, som tilsier en annen vurdering. Det kan kanskje virke arrogant, men man kan bare ikke gå ut med alt dette i all offentlighet. Så hvorfor ikke overlate til fagfolkene, som ser hele bildet, å avgjøre enkeltsakene?

  Til dere som etterlyser en gjennomgang av UNEs saksbehandlingrutiner: Dette har vært gjort mange ganger ved flere forskjellige utvalg. Alle har kommet til at saksbehandlingen holder en høy faglig kvalitet. Det er ikke slik at noen forvaltningsorganer eller domstoler er ufeilbarlige - det er jo snakk om mennesker alle steder. Men utlendingsforvaltningen sett under ett har faktisk en svært grundig gjennom av alle saker. Før noen sendes ut av landet har saken vært igjennom flere personer i både politiet, UDI og UNE, som hver for seg vurderer saken i sitt eget lys og kommer til samme konklusjon.


 • UNE OG Skjeggestad er IKKE en menneskerettighetsorganisasjon!
  Bjørg Irene Karlsen
  Publisert 12. april 2011

  Takk til artikkelforfatteren for en klar og grei avgrensnig av hva en Menneskerettighetsorganisasjon er.

  Det forundrer meg ikke at SKjeggestad føyer enda en "galskap" til sin portefølje!

  Den mannen har hatt for vane igjennom mer enn 20 år som en TOPP-byråkrat innen innvandringsfeltet å tro seg og uttale seg  som om hans vurderinger er suverene og over vanlige andre menneskers oppfatninger!Han alene har kunnskapen i hans egne øyne!

  Dette burde da være nok til å la han gå ned fra taburetten!

  Vet han ikke bedre! Neppe.

   Men han prøver å kvantifisere at faglighet i mengder = en menneskerettighetsorganisajon.

  Han snakker ikke om at han og hans organisasjon er underlagt statlige politiske målsetninger som ofte krysser med menneskerettighetene. Når han i andre intervjuer føler seg forpliktet til å ta "Innvandringspolitiske hensyn"- så er han selvsagt forvaltningsorgan, slik han etter sine egne statutter er.

  Han velger også å være forvaltningsorgan på en måte som fører til færrest mulige oppholdstillatelser. Han tar innvandringspolitiske hensyn KUN i negativ lei av asylsøkernes interesser.

  DET ER PÅ TIDE AT UNE  og UDI BLIR GJENSTAND for REVISJON.

   

   


 • Statlige organisasjoner kan også være menneskerettighetsorganisasjoner
  Bjørn K
  Publisert 12. april 2011

   

  Bjørg Irene Karlsen: Hvorfor gjøre dette til en personlig feide om Terje Sjeggestad? Han er bare èn person i et system, og det er ikke han som har bestemt hvordan loven og UNE skal fungere.

  UDI og UNE er, som alle andre etater i Norge, gjenstand for revisjon hvert eneste år.

   


 • Hvorfor gjøre dette til en personlig strid om Skjeggestad?
  Bjørg Irene Karlsen
  Publisert 12. april 2011

  Det har du kanskje rett i at det ikke bør bli. Men nå er det slik at han var ekspedisjonssjef i Justisdepartementet da forslaget og systemet med UNE ble fremmet, så selv om han ikke hadde ansvar for det politiske vedtaket i  Stortinget, så var han selv øverste byråkrat som kom med forslag til den politiske ledelse på hvordan systemet skulle være og da også at det ikke skulle være mulighet med politisk overprøvelse av vedtak i UNE.

  Som øverste byråkrat i Justisdepartementet ( som hadde jobbet fram forslaget) søkte han så på stillingen som øverste leder av UNE. Og fikk jobben. Jeg skal mene at han veldig godt var med på å forme sin egen stilling.

  Hans måte å møte kritikk på har ikke endret seg fra den tiden han var Ekspedisjonssjef.

  Han fremstår arrogant og som en person som vet bedre enn andre . Dette kan han kritiseres for.

  Når han nå prøver å fremstå som at UNE er en menneskerettighetsorganisasjon, så er han ingen hvemsomhelst i systemet. Han er arkitekten bak UNE, han vet hva statuttene sier, han vet godt at han styres av politiske føringer, mer enn av menneskerettigheter. Derfor kan man kritisere han som person, fordi han faktisk prøver å "forføre" opinionen med ordbruken han bruker!


 • En menneskerettighetsorganisasjon som følger regjeringen?
  Wilfred Hildonen
  Publisert 12. april 2011

  @Bjørn K; det er nok mulig at du har rett i at FN er en mellomstatlig organisasjon og dermed også de instansene som ligger under FN som jobber med menneskerettigheter, men det første og beste kjennetegnet på en menneskerettighetsorganisasjon er vel ikke en som er satt til å følge regjeringens rammer for sitt arbeide, noe jeg mener at man fra UNEs hold hevder at man gjør? De er ikke satt til annet enn å følge opp vedtak, forsvarer de seg med og hvis det ønskes en endret asylpolitikk, må denne endringen komme fra politisk hold og ikke fra UNE. Dette er i og for seg en korrekt holdning - men spørsmålet er om det er en bra rettesnor for en menneskerettighetsorganisasjon?

  Når det gjelder at asylsøkere pynter på eller dramatiserer sin situasjon, så tror jeg også at så kan skje, men deretter må vi stille oss spørsmålet hva som kan skje hvis en myndighet eller myndighetspersoner som er satt til å behandle vedkommendes situasjon, har slike holdninger som et grunnleggende utgangspunkt? Det vil si at man utgår i fra at personene man har med å gjøre, lyver. Vil dette kunne påvirke de sluttsatsene man trekker?

  Det er naturligvis en uhyre vanskelig situasjon, men vi skal ikke glemme at våre holdninger påvirker resultatene vi kommer frem til og at den etterstrebede objektiviteten derfor ofte er illusorisk. Derfor er det viktig at man forholder seg kritisk til en slik instans som UNE. Det ville naturligvis også være ønskelig med en smule selvkritikk og det må innrømmes at denne Sjeggestad ikke synes å beherske dette så bra. Han påminner meg om en av mine første formenn som formanet meg om aldri å innrømme at jeg gjorde feil!

  Uansett tror jeg nok både UNE og vi andre gjør vel i å innse at UNE ikke er en menneskerettihetsorganisasjon men et forvaltningsorgan som har med menneskerettigheter å gjøre, men deri ligger det en viss forskjell. La oss ikke blande begreper og forholde oss til fakta.


 • UNE er en menneskerettighetsorganisasjon
  Bjørn K
  Publisert 12. april 2011


  Det er ikke riktig å si at UNE følger Regjeringen, Wilfred.

  UNE er et uavhengig forvaltningsorgan. At det er uavhengig vil si at UNE, i likhet med en domstol, ikke kan instrueres i hva den skal mene i enkeltsaker. Dersom f.eks. Regjeringen ønsker noe i en utlendingssak som bryter mot en menneskerettighetskonvensjon som Norge har ratifisert, så er det nettopp UNE som står i veien for akkurat det - i motsetning til UDI som departementet har større instruksjonsrett over.

  For å ta et klart og tydelig eksempel: Dersom Siv Jensen blir statsminister og sier at Mulla Krekar skal sendes ut av landet til enhver pris, vil UNE sette foten ned og si at man kompromissløst ikke sender mennesker til tortur eller annen nedverdigende behandling eller straff, uansett hvor upoplær vedkomne er, så skal menneskerettighetene gjelde for alle. Det er nettopp dette som gjør UNE til en menneskerettighetsorganisasjon OG et forvaltningsorgan.

  UDI og UNE håndhever flyktningkonvensjonen, som er et meget sentralt dokument innen menneskerettighetene selv om Egil Opsahl ikke nevnte dette i sitt innlegg (!). Målet med konvensjonen er å gi mennesker på flukt beskyttelse. Dersom UDI ikke innvilger dette så vil UNE kunne fange opp de sakene hvor mennesker som virkelig er i fare ikke blir sendt ut til forfølgelse. Dermed sikrer UNE at Norge følger menneskerettighetene. UNE fanger opp omlag 7% av disse sakene årlig.

  Angående asylsøkeres troverdighet, så er jeg glad du er enig i poenget mitt. Jeg tror ikke de som jobber i forvaltningen har noen bestemt formening om at alle lyver, men en kritisk og spørrende holdning er nok sunn å ha. Jeg skulle ønske alle journalister som skrev om utlendingssaker og alle aktivister som mener noe om utlendingssaker kunne stilt seg følgende spørsmål:

  1. Kan jeg være sikker på at jeg har jeg alle fakta i saken?
  2. Hvordan kan jeg vite om en asylsøkers fremstilling av sin sak er sannferdig?
  3. Hvem er kildene til det jeg vet - kan vedkomne ha egeninteresse av å overdrive/endre på sin asylhistorie?
  4. Har jeg lest hele UNEs begrunnelse, altså vedtaket i sin helhet, eller bare fått et lite utdrag?

  Dette er svært viktige spørsmål.

   


 • Wilfred Hildonen
  Publisert 12. april 2011

  Ja, og jeg kom til å skrive feil, da jeg mente Stortinget og ikke regjeringen. Jeg finner ikke noe sted der Sjeggestad hevder at UNE bare følger det som de er pålagt av Stortinget å gjøre, men jeg fant i alle fall ett der han hevder at de er pålagt av Stortinget til ikke å følge enhver regjering, så det stemmer at de ikke følger regjeringen.

  Men er de så uavhengig som en menneskerettighetsorganisasjon burde være, hvis de er underlagt Stortingets retningslinjer? Jeg skulle da si at de er et organ som har med menneskerettigheter å gjøre, men ikke en organisasjon som kjemper for menneskerettigheter, slik de fleste av oss oppfatter begrepet menneskerettighetsorganisasjon. Det er her jeg mener det er uforsiktig å blande disse begrepene.

  Jeg kan være enig i at de er et forvaltningsorgan OG et menneskerettighetsORGAN - eller et forvaltningsorgan satt til blant annet å forvalte menneskerettigheter. Dette er i midlertid ikke det samme som en organisasjon som kjemper for menneskerettigheter. Slik bør være mest mulig uavhengige av stater.

  Dette kan virke som flisespikkeri, men jeg tror det er avgjørende.

  Ja, det er viktig å ha alle fakta i saken, men det er også viktig at man ikke stoler blindt på myndigheter. Det er viktig at det finnes årvåkne og kritiske organisasjoner, enkeltpersoner og også media som våger å ta tak i forhold de mener er kritikkverdige. Det er nettopp derfor det også er viktig å skille på hva som er egentlige menneskerettighetsorganisasjoner og hva som er statlige organer som er satt til å forvalte spørsmål vedrørende menneskerettigheter.

  Når det gjelder punkt 4 om hvorvidt man har lest hele UNEs begrunnelse, så er vel det vanskelig i de tilfellene der de har unndratt begrunnelsen i sin helhet fra offentlig innsyn? Men det alene kan naturligvis ikke være grunn god nok til å godta alt det som kommer fra myndighetenes side.

  Jeg tror også flere ville fått større tillit til et organ som UNE hvis de hadde vist tegn på selvkritikk og kunne erkjenne feil, men slik det er, fremstår de som ufeilbarlige og da blir man ekstra mistenksom. Ufeilbarlige myndigheter har man jo sett hva de kan stelle til med, dessverre.

  Jeg tror heller ikke at alle som jobber i forvaltningen har som utgangspunkt at alle lyver, men jeg tror også at man påvirkes av det man holder på med. Jeg har en venn som har vært politimann i alle år og hans menneskesyn bærer preg av det. Dessuten rekker det med at ett eller noen få mennesker i en slik posisjon, utvikler et slikt syn, for at det skal få ringvirkninger. Hvilken garanti har vi for at så ikke skjer? Jeg tror ikke det er mulig å gardere seg mot slikt - og nettopp derfor er det viktig å være kritiske.

  UNE skal fungere som et korrigerende organ overfor UDI, men hvor er det organet som har samme posisjon overfor UNE? Skal vi stole blindt på at de er ufeilbarlige?

  Som et a pro pos er det kanskje en tanke at mange egentlig ikke klarer å se forskjellen på UDI og UNE. De fremstår nærmest som to sider av samme sak. Jeg tror nok at UNEs troverdighet ville styrkes i tilfelle det også besto av uavhengige organisasjoner, som f.eks. menneskerettighetsorganisasjoner, dvs. at disse hadde hatt representasjon i UNE - eller hvilket som helst kontrollorgan som skal kontrollere UDI. Slik det er nå er begge egentlig statlige organer som begge skal håbdtere menneskerettighetsspørsmål. Dermed blir det vel egentlig bare et spørmål om nyanser mellom disse eller et spørsmål om kompetanse, men er det nok?

  Jeg betviler det.


 • UNE er en menneskerettighetsorganisasjon
  Bjørn K
  Publisert 12. april 2011


  Såklart er UNE underlagt Stortingets regler - slik alle statlige etater og organer og institusjoner i Norge er. Stortinget har så godt som all makt. Det er de som har vedtatt Utlendingsloven som igjen gir UNE sitt mandat. Dette er imidlertid ikke det samme som å si at Stortinget kan eller vil instruere i enkeltsaker. Ironisk nok stemte alle partiene på Stortinget, med unntak av Frp, for den ferske utlendingsloven. Det inkluderer de partiene som titt og ofte går ut å kritiserer UNEs eksistens. Jommen sa jeg smør:)

  Du skriver: "Når det gjelder punkt 4 om hvorvidt man har lest hele UNEs begrunnelse, så er vel det vanskelig i de tilfellene der de har unndratt begrunnelsen i sin helhet fra offentlig innsyn?"

  Vedtaket blir alltid sendt til parten, eller advokaten som representerer han. Han står fritt til å offentliggjøre dette om han vil. UNE på sin side har imidlertid taushetsplikt. Dersom en asylsøker går ut i media med sin historie bør det derfor være helt rutinemessig at journalisten (og div. støttegrupper og lignende) i det minste innehenter vedtaket fra parten selv og leser UNEs begrunnelse i sin helhet.

  Det er klart det er viktig å være kritisk til UNE også, men da er det viktig å ha alle fakta på bordet for å avgjøre når, eventuelt om, UNE faktisk gjør feil. Media og menneskerettighetsgrupper har sjelden innsyn i alle slike fakta i en sak. Derimot har det vært flere uavhengige kommisjoner og granskningsutvalg som har sett på saksgangen i UNE. Alle har kommet til at saksbehandlingen holder et høyt faglig nivå.

  Ingen av de jeg kjenner i forvaltningen har et veldig anerledes eller negativt menneskesyn enn andre jeg kjenner. Men alle har til felles at de er høyt utdannede og veldig grundige og samvittighetsfulle. Kan de ta feil, som alle andre? Ja, selvfølgelig. (Men det betyr ikke nødvendigvis at det har skjedd enda).

  Du spør hvem som etterprøver UNE igjen - vel, det kan domstolene gjøre.

   

   

   

   


 • Wilfred Hildonen
  Publisert 12. april 2011

  Vel, jeg kjenner ingen i forvaltningen men jeg kjenner en del mennesker og vet at vi har våre svakheter. Når det gjelder domstolene er det et problem; for å prøve sin sak for dem, må man ha penger etter hva jeg har forstått. Taper man saken, må man stable på bena enda flere ettersom man blir dømt til saksomkostninger.

  Ellers har jeg notert meg at Advokatforeningen har kjørt en del saker mot UNE og fått rett i en god del av disse, flere enn hva som burde vært tilfelle, hvilket heller ikke egner til å inngi absolutt tillit. At UNE har tapt disse sakene må da indikere at de har hatt feil i sakene?

  Jeg betviler ikke at det er kunnskapsrike og samvittighetsfulle folk som jobber der, men som du sier; de kan også ta feil. Men hvis de ikke er villige til å innrømme dette, er det ikke tillitvekkende. Kanskje du husker er tilfelle hvor de har gått ut og erkjent at de har bedømt en sak feil? Det kan naturligvis være media som har underrapportert.

  Ellers er jeg naturligvis enig i at man bør sørge for å ha alle tilgjengelige fakta fremfor seg før man lager en sak ut av det. Dessverre er det ikke alltid så lett for menigmann og vi må derfor stole på de opplysningene vi har tilgjengelige.

  Vi er begge enige i at man må være kritiske, men våre preferenser er kanskje noe forskjellige? Jeg mener at den kritiske holdningen bør rette seg mest mot makt og myndighet mens du ser ut til å mene at man må være kritisk mot media og organisasjoner og mennesker som engasjerer seg mot makt og myndigheter. Satt litt på spissen, men jeg håper det må være meg tillatt:)

  Jeg kan være enig i at media ofte er for oppsatt på å finne slagkraftige vinklinger som selger, noe som kan føre til at selve sakligheten kan lide. Man så et eksempel på dette når det gjaldt Maria Amelie, hvor selve personen MA kom altfor mye i fokus, noe som gikk utover selve sakligheten etterhvert. Men, i motsetning til de fleste andre, mener jeg at dette saklige blikket ikke dermed skulle rettes mot de som engasjerte seg til fordel for henne, for å avdekke skumle konspirasjoner og jeg vet ikke hva, men vært mere rettet mot nettopp makten og myndigheten.

  Hva vi fikk se, var at straks man fra myndighetenes side hostet forsynt i lovotten og begynte å snakke om lov og rettferdighet - uten egentlig å fylle disse begrepene med innhold - logret media som lydige bikkjer og "tok selvkritikk". Javisst hadde de latt sakligheten fare, men rettet de den saklige kritikken mot myndighetene etter dette? Nei. Da ble det veldig viktig å skrive hva hun "egentlig" het.

  Hva der i mot mange privatpersoner forsøker å gjøre, etter beste evne, er å ivareta den rollen media burde ha tatt; nemlig å gå myndighetene nærmere etter i sømmene. Naturligvis burde media grave frem alle tilgjengelige fakta ettersom de har midler til det, noe menigmann ofte ikke har. Hvis de ikke gjør det, er det kritikkverdig, det er så. Og vi kan sikkert enes om at kritikken bør gå ut på at media altfor ofte glemmer sakligheten til fordel for emosjonene. Følelser har en viktig plass og vi gjør feil i å lukke øynene for dem, men alt på sin plass.


 • UNE er en menneskerettighetsorganisasjon
  Bjørn K
  Publisert 12. april 2011

   

  Det er klart man må ha penger dersom man skal prøve en sak for retten. Dersom man vinner vinner man som hovedregel også penger til saksomkostningene. Men i all rettferdighet, så kan det sies at staten Norge ikke burde belastes med å gi hundretusenvis av kroner gratis i omkostninger til hver asylsak når en asylsøker får avslag gang på gang. Et sted må man sette en strek, og i dag går den streken etter UNE. Da har man faktisk fått prøvd saken sin grundig to ganger. Hvis man vil prøve saken ytterligere, så får man gjøre det for egen regning, eller eventuelt få tilbakebetalt dersom man vinner.

  Når man sammenligner UNE med domstolene er det viktig å huske på at en nemndleder i UNE har samme kompetanse som en dommerfullmektig i tingretten - altså kvalifisert dommerfullmektig. I tillegg er vedkomne naturligvis spesialisert på utlendingssaker, noe en dommer i tingretten ikke er. Dersom det er vesentlige tvilsspørsmål i saken kalles det i tillegg inn til nemndmøte med to nemndmedlemmer (tilsvarende legdommere) som er oppnevnt av humanitære organisasjoner. UNE er faktisk det mest demokratiske forvaltningsorganet i utlendingsforvaltningens historie. Hvorfor er det ingen som nevner det?

  Når det gjelder prosedyregruppas statistikk, så kan man jo si mangt og meget om den. De regner det f.eks. som en seier i retten dersom de tar ut stevning og legger frem nye opplysninger i saken som gjør at UNE endrer vedtaket sitt etter eget initiativ før saken kommer til retten. Statistikken er faktisk ganske entydig i UNEs favør: I 2009 ble det avsagt 65 rettskraftige avgjørelser i domstolene. UNE fikk medhold i 49 av disse sakene.

  Jeg er glad du er enig med meg at disse opplysningene ikke er så tilgjengelig for menigmann. Derfor bør man også være mer tilbakeholden med å gå ut å dømme UNE så hardt, og engasjere seg så sterkt. Disse sakene er komplekse og avgjøres av troverdighet, landinformasjon, lovtolkning osv. Før man forstår dette har man ingenting i debatten rundt en enkeltsak å gjøre.

  Jeg er enig i at media opptrådde merkelig og kritikkverdig under Amelie-saken, men media er ikke gjenstand for debatt på samme måte som statlige organer er det. Heldigvis. Dog feilet de i stor grad i å synliggjøre det som etter min mening er Norges problem: Vi tillater ikke arbeidsinnvandring, og folk tror asylinstituttet er til for folk som bare oppfører seg bra. Det er så misforstått som det kan få blitt.

  Media er nesten utelukkende på den lille mannens side "mot systemet" i utlendingssaker. Det er klart at det kan irritere folk som Sjeggestad, som kanskje vet ting i saken som vi ikke vet, og som ikke kan gå ut med det p.g.a. taushetsplikten. Når han, som en av få, går ut å forsvarer UNE får han så hatten passer. Det er som regel slik det fungerer får jeg inntrykk av.

   

   


 • Hege Anett Dahl
  Publisert 12. april 2011

  Bjørn,

  dersom dette er ditt navn, jeg forstår det dithen at du har et rimelig stort behov for å forsvare UNE med nebb og klør, og det er nærliggende for meg å tenke du jobber i UNE eller noe i den rettningen.

  "Taushetsplikt er et forbud mot å røpe opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov eller avtale. Hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, vil bero på den nærmere bestemmelse som fastsetter taushetsplikt. Brudd på taushetsplikt kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner m.m................ en del tilfeller kan det oppstå konflikt mellom taushetsplikten og andre hensyn. Eksempler kan være opplysninger om forsvaret som man mener befolkningen bør informeres om, informasjon som kan bidra til å oppklare forbrytelser, eller informasjon som på en eller annen måte vil kunne få en positiv virkning for noen dersom den blir kjent."

  I forhold til dette med taushetsplikt er det mange i dette landet som er lagt under den og det er fra tid til annen slik at den blir brukt for å oppnå sine mål eller skjule ting som ikke tåler dagens lys. Jeg har gjentatte ganger vært vitne til at personer har gjemt seg bak denne taushetsplikten, så det er ingen bombe og igjen være vitne til dette "fenomenet"

   UNE har på lik linje ned UDI et problem med å tro selv dokumenterte fakta og dette vet jeg med sikkerhet. Da jeg har og har hatt sak gående hos de begge. Jeg kan dokumentere  at saksbehandler i UDI farer regelrett med løgn for å kunne opprettholde avslag under klagebehandling. Dette ved at en Vise Konsul motbeviser skriftlig og redegjør i detaljer slik at denne saksbehandler avsløres i løgn eller om jeg skulle formulere meg diplomatisk, antar. Og den samme saksbehandler skal gis myndighet til å bestemme om søknad skal innvilges eller avslås?!!? og våre fremtid legges i denne personens hender!!?!

  UNE var ment å være et uavhengig forvaltningsorgan i nemdform, og derav navnet Utlendingsnemda. Det var ment slik, men er i dag ikke det. Dette da så altfor mange saker vedtas og fattes av sekretariat eller av EN nemdleder ALENE. Hvordan kan dette forsvares og forklares?

  Faktum er at UDI og UNE behandler ikke bare Asylsaker men en rekker Familiegjenforening og arbeidstillatelser. Under viser utdrag fra UDI sin årsrapport av 2010

  "Færre asylsøkere til Norge

  21.03.2011

  10 100 mennesker søkte beskyttelse i Norge i fjor. Det var 42 prosent færre enn i 2009.""Høyere andel avslag3 900 personer fikk avslag på søknad om familieinnvandring i fjor. Det utgjør en avslagsprosent på 28, noe som er en økning fra 22 prosent i 2009"Det er nærliggende å tro at UNE derfor vil få en rekke saker fremover å jobbe med.Som jeg tidligere har nevnt kjenner jeg veldig nært flere familigjenforeningssaker som jeg vet UDI har gjort saksbehandlingsfeil da etter å ha krysset av sjekk listen til Bjørn :

  1. Kan jeg være sikker på at jeg har jeg alle fakta i saken?
  2. Hvordan kan jeg vite om en søker fremstilling av sin sak er sannferdig?
  3. Hvem er kildene til det jeg vet - kan vedkomne ha egeninteresse av å overdrive/endre på sin sak?
  4. Har jeg lest hele UDIs begrunnelse, altså vedtaket i sin helhet, eller bare fått et lite utdrag?

  MEN alikevel ...avslag med grunnlag i ufullstendig konkretbevisføring.SÅ...kan man bare håpe på rettferdig og uvahengig klagebehandling i UNE.                                                        Og om UNE er en gjentagelse av UDI....så må man håpe på at rettsystemet dømmer ut i fra bevisprinsippet og ikke ut i fra feil andre har begått før deg, og synsingen og magefølelsen til de som sitter å skal avgjøre og evt. fortsette inngripen i den enkelte families liv og frata retten til å leve med den man elsker.

  Det neste blir vel en påstand om at det er UDI som er en menneskerettighetsorganisasjon.

  Et UDI som gjentatte ganger vedtar og forfatter vedtak og avslag som beviselig bryter EMK i minst 3 artikler og Diskrimineringsloven på 2 punkter....men som arrogant og umenneskelig sender saken videre uten å få en reprimande..uten å bli bøtelagt......uten en eneste konsekvens.

  Igjen sitter en familie som får kastet bort flere år, helt unødvendig, av sitt liv...ene og alene fordi systmet nekter å vedkjenne seg å ha tatt og gjort feil. Dette er min og flere med meg, sin erfaring med utlendingmyndighetene...rart man mister tillit og tiltro ?


 • UDI også en menneskerettighetsorganisasjon....
  Hege Anett Dahl
  Publisert 12. april 2011

  Bjørn,

  dersom dette er ditt navn, jeg forstår det dithen at du har et rimelig stort behov for å forsvare UNE med nebb og klør, og det er nærliggende for meg å tenke du jobber i UNE eller noe i den rettningen.

  "Taushetsplikt er et forbud mot å røpe opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov eller avtale. Hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, vil bero på den nærmere bestemmelse som fastsetter taushetsplikt. Brudd på taushetsplikt kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner m.m................ en del tilfeller kan det oppstå konflikt mellom taushetsplikten og andre hensyn. Eksempler kan være opplysninger om forsvaret som man mener befolkningen bør informeres om, informasjon som kan bidra til å oppklare forbrytelser, eller informasjon som på en eller annen måte vil kunne få en positiv virkning for noen dersom den blir kjent."

  I forhold til dette med taushetsplikt er det mange i dette landet som er lagt under den og det er fra tid til annen slik at den blir brukt for å oppnå sine mål eller skjule ting som ikke tåler dagens lys. Jeg har gjentatte ganger vært vitne til at personer har gjemt seg bak denne taushetsplikten, så det er ingen bombe og igjen være vitne til dette "fenomenet"

   UNE har på lik linje ned UDI et problem med å tro selv dokumenterte fakta og dette vet jeg med sikkerhet. Da jeg har og har hatt sak gående hos de begge. Jeg kan dokumentere  at saksbehandler i UDI farer regelrett med løgn for å kunne opprettholde avslag under klagebehandling. Dette ved at en Vise Konsul motbeviser skriftlig og redegjør i detaljer slik at denne saksbehandler avsløres i løgn eller om jeg skulle formulere meg diplomatisk, antar. Og den samme saksbehandler skal gis myndighet til å bestemme om søknad skal innvilges eller avslås?!!? og våre fremtid legges i denne personens hender!!?!

  UNE var ment å være et uavhengig forvaltningsorgan i nemdform, og derav navnet Utlendingsnemda. Det var ment slik, men er i dag ikke det. Dette da så altfor mange saker vedtas og fattes av sekretariat eller av EN nemdleder ALENE. Hvordan kan dette forsvares og forklares?

  Faktum er at UDI og UNE behandler ikke bare Asylsaker men en rekker Familiegjenforening og arbeidstillatelser. Under viser utdrag fra UDI sin årsrapport av 2010

  "Færre asylsøkere til Norge

  21.03.2011

  10 100 mennesker søkte beskyttelse i Norge i fjor. Det var 42 prosent færre enn i 2009.""Høyere andel avslag3 900 personer fikk avslag på søknad om familieinnvandring i fjor. Det utgjør en avslagsprosent på 28, noe som er en økning fra 22 prosent i 2009"

  Det er nærliggende å tro at UNE derfor vil få en rekke saker fremover å jobbe med.Som jeg tidligere har nevnt kjenner jeg veldig nært flere familigjenforeningssaker som jeg vet UDI har gjort saksbehandlingsfeil da etter å ha krysset av sjekk listen til Bjørn :

  1. Kan jeg være sikker på at jeg har jeg alle fakta i saken?
  2. Hvordan kan jeg vite om en søker fremstilling av sin sak er sannferdig?
  3. Hvem er kildene til det jeg vet - kan vedkomne ha egeninteresse av å overdrive/endre på sin sak?
  4. Har jeg lest hele UDIs begrunnelse, altså vedtaket i sin helhet, eller bare fått et lite utdrag?

  MEN alikevel ...avslag med grunnlag i ufullstendig konkretbevisføring.SÅ...kan man bare håpe på rettferdig og uvahengig klagebehandling i UNE.                                                        Og om UNE er en gjentagelse av UDI....så må man håpe på at rettsystemet dømmer ut i fra bevisprinsippet og ikke ut i fra feil andre har begått før deg, og synsingen og magefølelsen til de som sitter å skal avgjøre og evt. fortsette inngripen i den enkelte families liv og frata retten til å leve med den man elsker.

  Det neste blir vel en påstand om at det er UDI som er en menneskerettighetsorganisasjon.

  Et UDI som gjentatte ganger vedtar og forfatter vedtak og avslag som beviselig bryter EMK i minst 3 artikler og Diskrimineringsloven på 2 punkter....men som arrogant og umenneskelig sender saken videre uten å få en reprimande..uten å bli bøtelagt......uten en eneste konsekvens.

  Igjen sitter en familie som får kastet bort flere år, helt unødvendig, av sitt liv...ene og alene fordi systmet nekter å vedkjenne seg å ha tatt og gjort feil. Dette er min og flere med meg, sin erfaring med utlendingmyndighetene...rart man mister tillit og tiltro ?


 • UDI også en menneskerettighetsorganisasjon....
  Hege Anett Dahl
  Publisert 12. april 2011

  Bjørn,

  dersom dette er ditt navn, jeg forstår det dithen at du har et rimelig stort behov for å forsvare UNE med nebb og klør, og det er nærliggende for meg å tenke du jobber i UNE eller noe i den rettningen.

  "Taushetsplikt er et forbud mot å røpe opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov eller avtale. Hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, vil bero på den nærmere bestemmelse som fastsetter taushetsplikt. Brudd på taushetsplikt kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner m.m................ en del tilfeller kan det oppstå konflikt mellom taushetsplikten og andre hensyn. Eksempler kan være opplysninger om forsvaret som man mener befolkningen bør informeres om, informasjon som kan bidra til å oppklare forbrytelser, eller informasjon som på en eller annen måte vil kunne få en positiv virkning for noen dersom den blir kjent."

  I forhold til dette med taushetsplikt er det mange i dette landet som er lagt under den og det er fra tid til annen slik at den blir brukt for å oppnå sine mål eller skjule ting som ikke tåler dagens lys. Jeg har gjentatte ganger vært vitne til at personer har gjemt seg bak denne taushetsplikten, så det er ingen bombe og igjen være vitne til dette "fenomenet"

   UNE har på lik linje ned UDI et problem med å tro selv dokumenterte fakta og dette vet jeg med sikkerhet. Da jeg har og har hatt sak gående hos de begge. Jeg kan dokumentere  at saksbehandler i UDI farer regelrett med løgn for å kunne opprettholde avslag under klagebehandling. Dette ved at en Vise Konsul motbeviser skriftlig og redegjør i detaljer slik at denne saksbehandler avsløres i løgn eller om jeg skulle formulere meg diplomatisk, antar. Og den samme saksbehandler skal gis myndighet til å bestemme om søknad skal innvilges eller avslås?!!? og våre fremtid legges i denne personens hender!!?!

  UNE var ment å være et uavhengig forvaltningsorgan i nemdform, og derav navnet Utlendingsnemda. Det var ment slik, men er i dag ikke det. Dette da så altfor mange saker vedtas og fattes av sekretariat eller av EN nemdleder ALENE. Hvordan kan dette forsvares og forklares?

  Faktum er at UDI og UNE behandler ikke bare Asylsaker men en rekker Familiegjenforening og arbeidstillatelser. Under viser utdrag fra UDI sin årsrapport av 2010

  "Færre asylsøkere til Norge

  21.03.2011

  10 100 mennesker søkte beskyttelse i Norge i fjor. Det var 42 prosent færre enn i 2009.""Høyere andel avslag3 900 personer fikk avslag på søknad om familieinnvandring i fjor. Det utgjør en avslagsprosent på 28, noe som er en økning fra 22 prosent i 2009"Det er nærliggende å tro at UNE derfor vil få en rekke saker fremover å jobbe med.Som jeg tidligere har nevnt kjenner jeg veldig nært flere familigjenforeningssaker som jeg vet UDI har gjort saksbehandlingsfeil da etter å ha krysset av sjekk listen til Bjørn :

  1. Kan jeg være sikker på at jeg har jeg alle fakta i saken?
  2. Hvordan kan jeg vite om en søker fremstilling av sin sak er sannferdig?
  3. Hvem er kildene til det jeg vet - kan vedkomne ha egeninteresse av å overdrive/endre på sin sak?
  4. Har jeg lest hele UDIs begrunnelse, altså vedtaket i sin helhet, eller bare fått et lite utdrag?

  MEN alikevel ...avslag med grunnlag i ufullstendig konkretbevisføring.SÅ...kan man bare håpe på rettferdig og uvahengig klagebehandling i UNE.                                                        Og om UNE er en gjentagelse av UDI....så må man håpe på at rettsystemet dømmer ut i fra bevisprinsippet og ikke ut i fra feil andre har begått før deg, og synsingen og magefølelsen til de som sitter å skal avgjøre og evt. fortsette inngripen i den enkelte families liv og frata retten til å leve med den man elsker.

  Det neste blir vel en påstand om at det er UDI som er en menneskerettighetsorganisasjon.

  Et UDI som gjentatte ganger vedtar og forfatter vedtak og avslag som beviselig bryter EMK i minst 3 artikler og Diskrimineringsloven på 2 punkter....men som arrogant og umenneskelig sender saken videre uten å få en reprimande..uten å bli bøtelagt......uten en eneste konsekvens.

  Igjen sitter en familie som får kastet bort flere år, helt unødvendig, av sitt liv...ene og alene fordi systemet nekter å vedkjenne seg å ha tatt og gjort feil. Dette er min og flere med meg, sin erfaring med utlendingmyndighetene...rart man mister tillit og tiltro ?


 • Wilfred Hildonen
  Publisert 12. april 2011

  Det finnes et par men ved det du skriver, Bjørn. For det første fremstiller du det som om dette dreier seg om hvilke saker som helst og slik sett fremtrer jo staten som generøs som gir personer anledning til å prøve sakene sine to ganger. Men dette er jo ikke helt vanlige saker. Det er saker som kan få temmelig dramatiske konsekvenser for de det gjelder og i noen tilfeller kan det gå på helsa løs og også livet selv. Da bør man nok ikke sette strek for tidlig og ettersom den kritikken som kommer mot UNE, ikke bare kommer fra oss uinformerte legfolk, men fra personer med ganske solid juridisk bakgrunn blant annet, så synes jeg det ikke vekker tillit at all kritikk blir bagatellisert - eller slik du forsøker å gjøre det med Advokatforeningens kritikk, (jeg går ut i fra at det er de som menes med "prosedyregruppa"?) avfeie den med noen ord som virker egnet til å så tvil om sannhetsgehalten også i denne.

  En annen komklusjon som jeg finner noe tvilsom, er dette: "Derfor bør man også være mer tilbakeholden med å gå ut å dømme UNE så hardt, og engasjere seg så sterkt. Disse sakene er komplekse og avgjøres av troverdighet, landinformasjon, lovtolkning osv. Før man forstår dette har man ingenting i debatten rundt en enkeltsak å gjøre."

  På meg virker det som om du mener at vi bør nok helst la myndighetene stelle med sitt, da vi som legfolk ikke har den innsikten som behøves. Jeg vet ikke om demokratiet styrkes av en slik innstilling. Jeg mener altså motsatt; selv om vi ikke har tilgang til alle fakta, bør vi være kritiske - og om myndighetene vil være troverdige, burde de ikke bagatellisere kritikken eller så tvil om troverdigheten av denne, men imøtegå den punkt for punkt. Da nytter det ikke bare å henvise til overlegen kunnskap og motpartens manglende sådanne.

  Som nevnt blir jeg mere skeptisk jo mere ufeilbare myndigheter fremstiller seg som. Det blir omtrent som når man møter opp på en ny arbeidsplass og blir hilset velkommen med ord om at "her er vi som en eneste, stor familie"! Erfaringen har vist meg at da er den familien i så tilfelle dysfunksjonell.

  Ellers er det vel som Dahl nevner her, at UNE ikke bare behandler asylsaker? Maria Amelie hevder for eksempel at hun slett ikke søkte om asyl da hun søkte på eget grunnlag, men på grunn av tilknytning til landet blant annet. Hun nevner jo også at man blir stilt i utsikt at hver sak skal behandles personlig og individuelt og da gikk hun ut i fra at hun skulle få møte opp personlig for å legge frem sin sak men det skjedde ikke. Hvordan kan man da hevde at hver sak behandles personlig og individuelt?

  Dahl her nevner også sine egne, personlige erfaringer med UNE. Jeg har også hørt flere slike vitnesbyrd og naturligvis kan jeg utgå fra at alle disse lyver eller forvrenger virkeligheten, men jeg synes at vi da beveger oss nettopp inn på slike holdninger som jeg nevnte tidligere og som i så tilfelle vil ha innflytelse på våre tanker og handlinger.

  Når det gjelder det at UNE fikk medhold i 49 av 65 saker, betyr det at de ikke fikk medhold i 16 av dem. Såvidt jeg kan se, er det en feilprosent på drøyt 24. Det betyr jo at det er en ganske stor feilprosent og hva da med alle de sakene som ikke blir prøvd for retten? Når vi da vet at i mange av disse sakene er det snakk om liv eller død, synes jeg nok at man absolutt bør gå UNE nøye etter i sømmene.

  Men jeg er i alle fall enig i det om arbeidsinnvandring. Hadde det vært enklere, ville vi sikkert unngåt mange saker som hadde kunnet vært løste på en bedre måte. Det burde heller ikke være nødvendig å søke om slik innvandring fra utlandet.

  Igjen tror jeg at hele systemet ville vunnet på at kontrollorganet som UNE er, hadde hatt medlemmer fra andre organisasjoner  som for eksempel egentlige menneskerettighetsorganisasjoner. Som det er nå, fremstår UNE bare som et statlig organ som passer på et annet statlig organ - og da ender man kanskje opp med først og fremst å ta hensyn til statens interesser og ikke menneskerettigheter?


 • Når makten blir selvgod, blir den farlig, Bjørn K.
  Frøydis Skaug-Andersen
  Publisert 13. april 2011

  Når makten blir selvgod, blir den farlig. Det informasjonssjefen hos UNE og nå du Bjørn K, gjør er å forsterke dette inntrykket. Enkelte av oss som har fått full innsyn i noen saker (fra asylsøker og advokater) ser at UNE kan ha bestemt seg for utfallet i en sak og velger å se bort i fra dokumenter som støtter det motsatte syn.

  Du sier at UNE faktisk er det mest demokratiske forvaltningsorganet i utlendingsforvaltningens historie. At det har vært værre tidligere betyr ikke at vi ikke skal kjempe for å bli bedre fremover. Når for eksempel en asylsak med barn involvert har vart i mer enn ti år og i siste instans heller ikke anses som tvilsspørsmål hos UNE og de får avslag uten Stornemdmøte, er det klart at UNEs fremgangsmåte kan forbedres, mener jeg. Når for eksempel UNE bekreftet UDIs vedtak og fikk Rahim Rostami utvist og han nå sitter i EVIN fengslet er det uforståelig for “folk flest” at UNE ikke tar i mot kritikk på annen måte enn å utbasunere at de egentlig er som en menneskerettighetsorganisasjon å regne.

  Jeg ønsker at UNE skal bli bedre og jeg er ikke kritisk til alt de gjør. Hvis UNE av og til kunne vise ydmykhet og ta i mot kritikk uten å komme med en forsvarstale, hadde de blitt mer troverdige, og tvilen ville ha kommet UNE til gode, selv om det ikke er vanlig kutyme i UNEs egne kretser. Å kalle sine meningsmotstandere inkompetente er et dårlig utgangspunkt for fruktbar dialog og viser liten respekt for anderledes tenkende.

  Du skriver også til Egil Opsahl: Jeg er glad du er enig med meg at disse opplysningene ikke er så tilgjengelig for menigmann. Derfor bør man også være mer tilbakeholden med å gå ut å dømme UNE så hardt, og engasjere seg så sterkt.”

  Dette var det som nå fikk meg til å svare deg.

  Jeg vil ha meg frabedt at noen som helst skal si at jeg skal slutte å engasjere meg!

  - Hvem er du som vet hva jeg, som menigmann har av bakgrunnsinformasjon og ikke?

  - Hvilken egeninterresse har du av at jeg skal slutte å kritisere UNE?

  Det er klart det kan irritere UNE at menigsmann kanskje vet ting i saker som UNE ikke ønsker å gå ut med og gjemmer seg bak taushetsplikten for å slippe å snakke om, men det er slik et demokrati fungerer, alle stemmer skal høres og tvil skal komme tiltalte til gode.


 • UNE er en menneskerettighetsorganisasjon
  Bjørn K
  Publisert 13. april 2011

   

  Hege Anett Dahl: Det er dårlig debattskikk å angripe motstanderes person og ikke innholdet i argumentene deres. Hva jeg heter eller ikke heter, eller hvor jeg jobber eller ikke jobber har lite med innholdet i postene mine å gjøre.

  Det må være helt soleklart at taushetsplikten er streng og må håndheves konsekvent i enkeltsaker. Det gjelder ikke bare utlendingssaker, men også straffesaker, helsesaker, skattesaker osv osv. Man har faktisk ikke krav på noen begrunnelse for hvorfor en asylsøknad blir avslått med mindre man selv er part i saken. Dersom man ikke forstår dette prinsippet bør man begynne med å lese forvaltningsloven.

  Hvis vi likevel tar et tankeeksperiment: Dersom statlige etater ikke var bundet av taushetsplikten, hvor redelig ville det vært å svare på kronikker og lignende i enkeltsaker med å gå ut med helseopplysninger og avsløring av usannheter i full offentlighet? Er det virkelig en slik stat du ønsker deg? Jeg tipper svaret er nei. UNE og UDI går altså så langt de kan i saker uten å gå inn på sakens innhold, ved å si at "saken inneholder troverdighetsproblematikk" og lignende. Noen nærmere begrunnelse tror jeg vi skal være veldig glad for at de ikke gir.

  Når det gjelder enkeltsaken din om at UDI ikke aksepterer dokumenterte forhold, så kan jo hende at de har strengere krav til dokumentasjon enn det du har sendt inn? Det er blant annet regningslinjer for hvordan helseattester og lignende skal være utformet, og det er Helsedirektoratet, og ikke UDI, som bestemmer det.

  Når det gjelder den gamle myten om at "en nemndleder bestemmer alene", så er det basert på en misforståelse. Nemndleder er den siste som ser på saken, men det betyr ikke at hun er den eneste. Før saken kommer så langt har den vært igjennom både politiet, to saksbehandlere i UDI og to saksbehandlere i UNE. Deretter fattes altså endelig avgjørelse av en dommer (nemndleder) hvis man ikke er i tvil. Det er ikke så anerledes enn i rettssystemet, hvor saker avgjøres og dommer skrives av en dommer alene i f.eks. tingretten.

  Wilfred: Du skriver "Men dette er jo ikke helt vanlige saker. Det er saker som kan få temmelig dramatiske konsekvenser for de det gjelder og i noen tilfeller kan det gå på helsa løs og også livet selv." Så klart er det ikke vanlige saker det er snakk om. Det er mye UDI og UNE ikke er eksperter på, men det de faktisk er eksperter på er å vurdere om det er farlig for noen å reise hjem. Dersom de er i tvil om det er det, så skal tvilen komme asylsøkeren til gode og han skal få bli. Men ett sted må man sette strek altså.

  Ja, prosedyregruppa er en frvillig gruppe av advokater fra Advokatforeningen. Jeg vet ikke om du prøver å gjøre et nummer ut av at jeg kaller dem det eller ikke, men det er ihvertfall det de kaller seg selv. Sjeggestad har uttalt ved flere anledninger at man ønsker slike initiativ velkommen fordi man trenger en levende og god debatt på utlendingsfeltet. Det er viktig for å opprettholde et høyt rettssikkerhetsnivå.

  Du skriver videre "På meg virker det som om du mener at vi bør nok helst la myndighetene stelle med sitt, da vi som legfolk ikke har den innsikten som behøves. Jeg vet ikke om demokratiet styrkes av en slik innstilling."

  Det er mulig jeg uttrykte meg litt upresist her. Det er selvfølgelig helt greit å ha meninger om asylpolitikk og asylsystemet og så for menigmann, men man bør diskutere loven og forskriften og etatene, ikke enkeltsakene. Informasjonen om det første er åpent tilgjengelig for alle, mens enkeltsakene blir for subjektivt, for detaljert og for personlige, foruten at de er underlagt taushetsplikt. Amelie-saken er nettopp et eksempel på hvor dumt det kan bli, når man endrer en forskrift som åpenbart bare kommer en person til gode. Demokratisk er det jo forsåvidt, men lite gjennomtenkt og rettferdig likevel.

  Du skriver: "Når det gjelder det at UNE fikk medhold i 49 av 65 saker, betyr det at de ikke fikk medhold i 16 av dem. Såvidt jeg kan se, er det en feilprosent på drøyt 24. Det betyr jo at det er en ganske stor feilprosent og hva da med alle de sakene som ikke blir prøvd for retten? Når vi da vet at i mange av disse sakene er det snakk om liv eller død, synes jeg nok at man absolutt bør gå UNE nøye etter i sømmene."

  Statistikk kan man ihvertfall leke mye med. Hvis jeg f.eks. viser til at UNE fattet 16.000 vedtak i samme periode, og 16 av dem ble overprøvd av domstolene, så innebærer det en feilprosent på èn promille. Det er ikke ille akkurat.

  Men det er ikke slik at et vedtak nødvendigvis er feil eller riktig, det er snakk om vurderinger hele tiden. En domstol kan f.eks. vektlegge troverdighet mer eller mindre enn UNE, landinfo mer eller mindre enn UNE, vektlegge endrede omstendigheter eller lovtolkningen annerledes. Dersom er det vanskelig å bruke domstolene som en absolutt fasit på hva som er rett og galt. Jus er ikke matematikk. En dommer i tingretten er som regel dårligere kvalifisert til å ta avgjørelse i en utlendingssak enn en nemnleder i UNE, som jeg tidligere har forklart.

  Og UNE har blitt "gått grundig etter i sømmene". Flere ganger. Det er bare å lese utredningene - de sier alle at UNE holder et høyt faglig og kvalitetsmessig nivå.   

   

   

   

   

   

   


 • Hege Anett Dahl
  Publisert 13. april 2011

  Bjørn ....

  1."UNE følger, respekterer og håndhever menneskerettighetskonvensjonene"

  Hvorfor mottar da enkelte avslag fra UNE med brudd i EMK uten at det blir lagt til grunn?

  2."Staten sitter ofte på en lang rekke andre opplysninger, noen fra asylsøkeren selv og noen fra andre kilder"

  Dersom du her skulle sikte til f.eks Landinfo så må jeg faktisk tillate meg å le. Jeg var i kontakt med Landinfo i oktober 2010, som kunne bekrefte at de ikke hadde vært på en tjenste reise i Tunisia i løpet av de siste 7 1/2 årene og derav ingen rapporter derfra, MEN alikevel hevdes det å inneha kunnskap og grunnlag til å avslå søknader med Landinfo som en av kildene!?? Igjen dette er ikke i asylsak, men familigjenforening.

  3. "Til dere som etterlyser en gjennomgang av UNEs saksbehandlingrutiner: Dette har vært gjort mange ganger ved flere forskjellige utvalg. Alle har kommet til at saksbehandlingen holder en høy faglig kvalitet."

  Håper denne gjennomgangen ikke ble gjort slik som i rapport om proformaekteskap som kom ut i november 2010. Der var det UDI selv som fant frem saker og eks som det vises til i rapporten. Hvor helhetlig og riktig bilde legges da frem? Fikk dette bekreftet da jeg snakket med en av forskerene i etterkant. Dette minner meg litt om praksisbasen til UNE som kun viser eksempler på hva de ønsker å vise og ikke et snitt eller helhetlig bilde.

  4. "Det er ikke slik at noen forvaltningsorganer eller domstoler er ufeilbarlige - det er jo snakk om mennesker alle steder."

  Det skal ikke være rom for å gjøre de samme menneskelige feil i så mange ledd og organer. Vi må huske at det ofte gripes inn i folks liv, og flere sendes til tortur og døden som konsekvens av disse menneskelige feil.


 • UNE er en menneskerettighetsorganisasjon
  Bjørn K
  Publisert 13. april 2011


  Frøydis: Det er ikke slik at en asylsak med barn har ti års saksbehandlingstid. Av og til hender det likevel at foreldrene haler ut tiden alt de kan ved f.eks. å gå under jorden, oppholde seg ulovlig i Norge, unndra seg iverksettelse osv. Når dette skjer kan ikke staten lastes for at ting tar ti år. Det er synd at det skal gå ut over barn, det kan vi nok være enig i begge to.

  Når det gjelder dette med å engasjere seg, så må jeg vise til mitt svar til Wilfred - Det er mulig jeg uttrykte meg litt upresist her. Det er selvfølgelig helt greit å ha meninger om asylpolitikk og asylsystemet og så for menigmann, men man bør diskutere loven og forskriften og etatene, ikke enkeltsakene. Informasjonen om det første er åpent tilgjengelig for alle, mens enkeltsakene blir for subjektivt, for detaljert og for personlige, foruten at de er underlagt taushetsplikt. Amelie-saken er nettopp et eksempel på hvor dumt det kan bli, når man endrer en forskrift som åpenbart bare kommer en person til gode. Demokratisk er det jo forsåvidt, men lite gjennomtenkt og rettferdig likevel.

  Når det gjelder Rahim Rostami-saken er man nå, såvidt jeg forstår, i gang med å undersøke hva som har skjedd og om det er noe hold i påstandene om at han er fengslet og torturert. Det er altså litt tidlig å konkludere med om man har gjort noen vesentlige feil, men det kan selvfølgelig ikke utelukkes. Jeg er, som deg, spent på den videre håndteringen av saken.

   


 • Hege Anett Dahl
  Publisert 13. april 2011

  Tjaaaa..... dette blir et tolkningsspørsmål. Jeg satt et stort spørsmålstegn til hvem du er og du har muligens rett i at dette er et unødvendig spørsmål da du ganske enkelt avslører deg selv. Dersom du oppfatter det som angrep, ja så er det din tolkning av det og noe som er din opplevelse. Faktum at du ikke, av en eller annen grunn viser deg i debatt understreker for meg det overnevnte og noe det ikke står vesentlig respekt av, i mitt hode. Ellers er jeg ikke for angrep men skråblikk ;-)

  Jeg setter til vanlig pris på konstruktiv kritikk, noe dette ikke oppleves som, men snarere en belærende tiltalemåte som jeg på ingen måte tar til meg.

  "Når det gjelder enkeltsaken din om at UDI ikke aksepterer dokumenterte forhold, så kan jo hende at de har strengere krav til dokumentasjon enn det du har sendt inn? Det er blant annet regningslinjer for hvordan helseattester og lignende skal være utformet, og det er Helsedirektoratet, og ikke UDI, som bestemmer det."

  Bomskudd..de luxe. Dokumentasjoner jeg sitter på er direkte saksbehandlingsfeil..og inkorrekte påstander som tilbakevises av bla Utenriksstasjon m. flere. Dersom du hadde tatt deg tid å lese det jeg har skrevet så hadde du sett at jeg har flere saker dokumentert og flere saker med samme feil, og en gjentagende holdning. Dette er ikke en enkeltsak, men en gjentagende handling i flere saker.

  Eksempeler :

  -Saksbehandler har ikke klart å skrive mitt navn riktig, feil by og land min mann gjennomførte intervju og feil dato på intervju.

  -Saksbehandler påstår at min mann ble forholdt å gjøre intervjuet på 3 språk og valgte selv engelsk , mens Vise Konsulen som gjennomførte intervjuet  via redegjørelse vi bad om i etterkant viser motstrid i dette saksbehandler hevder og at min mann aldri fikk velge språk.

  Jeg har mere å by på og det kunne ha vært interessant å legge ut "blemmer" UDI og UNE har gjort en dag ;-)


 • Greit å ha meninger
  Frøydis Skaug-Andersen
  Publisert 13. april 2011

  Bjørn:

  Du sier i svarinnlegg til meg “Det er selvfølgelig helt greit å ha meninger om asylpolitikk og asylsystemet og så for menigmann, men man bør diskutere loven og forskriften og etatene, ikke enkeltsakene”. For å illustrere hva du mener viser du så til en enkeltsak; Maria Amelie.

   

  Nettopp slik er det, for å illustrere hva vi snakker om tyr vi til eksempler. Det UNE jobber med består nettopp av en rekke enkeltsaker og det er her vi finner både de gode og dårlige. At menigmann vil fortsette å vise til eksempler må nok UNE regne med at de ikke klarer å "oppdra" oss til å slutte med.

   

  Det jeg ønsker er at UNE skal bli mer i stand til å lytte til kritikk for det har jeg enn så lenge til gode å oppleve.
 • Greit å ha meninger
  Bjørn K
  Publisert 13. april 2011

   

  Hege: Jeg velger en viss grad av anonymitet her fordi jeg blant annet ikke vil at navnet mitt skal knyttes til alle mine innlegg ved et enkelt google-søk til all fremtid. Det betyr på ingen måte at jeg diskvalifisert til å ha meninger. Du har valgt en annen innfallsvinkel; deg om det.

  Jeg forstår egentlig ikke hva du mener. Landinfo har liten relevans i familiegjenforeningssaker, men mer betydningsfulle i asylsaker. Dersom du har en sak til behandling i UDI og mener de gjør feil, så kan du klage til UNE.

  Frøydis: Ja, kritikk er helt greit, og en debatt ønskes velkommen, men det må være på systemnivå og ikke på enkelt-sak nivå. På enkeltsak-nivå vil debatten bli veldig ensidig på grunn av taushetsplikten og det skjeve forholdet når det gjelder innsyn i opplysninger.

  Ja jeg viste til Amelie-saken fordi den har foranlediget en systemendring (endring av utlendingsforskriften). Det er ikke snakk om å "oppdra" noen til å avstå å kommentere enkeltsaker, jeg bare uttrykker mitt syn på de uheldige konsekvensene av det. 

  At folk står å demonstrerer utenfor en domstol for et bestemt utfall i en rettssak hører med til sjeldenhetene. Jeg gjetter på at det er fordi man aksepterer domstolenes uavhengighet. Hvorfor gjør man det i utlendingssaker? Ønsker man å påvirke utlendingsmyndighetene i enkeltsaker? Skal Norge være slik at oppholdstillatelse skal gis til de som klarer å samle mange venner til en demonstrasjon utenfor Stortinget? Er det slik saksbehandling vi ønsker oss? Jeg tror det vil være et enormt skritt tilbake for likebehandlingen.

   

   

   


 • Wilfred Hildonen
  Publisert 13. april 2011

  Det blir noe travelt fremover så dette får bli det siste innlegget mitt på en tid. Men for å ta det kort så var ikke mitt spørsmål om prosedyregruppen var det samme som Advokatforeningen ment som annet enn et spørsmål. Utenom det, syntes jeg nok at kommentaren rundt det, gikk i retning av å bagatellisere det de har kommet med av kritikk, men det får så være.

  Når det gjelder anonymitet og Google, så kan jeg forstå det, men når man kommer opp i en viss alder, bør man kunne stå inne for sine tanker og meninger også ti år eller lengre i fremtiden, synes jeg, så jeg velger å stå frem under fullt navn.

  Når det gjelder enkeltsaker og generelle prinsipper, så kan de første belyse de senere, så derfor kan det av og til være nødvendig å vise til nettopp enkeltsaker, uten at man derfor går inn på alle detaljer vedrørende dem. Den aktuelle saken med den unge iraneren er et slikt eksempel. Jeg håper jo dessuten at man ikke tar altfor lang tid på seg når man undersøker akkurat et slikt tilfelle, av naturlige grunner.

  Ellers, når det gjelder demonstrasjoner så kan jeg nevne at man i Portugal har demonstrert utenfor domstoler i forbindelse med rettsaker, så slikt skjer. Hva angår demonstrasjoner ellers, så er det et av virkemidlene innenfor et aktivt demokrati. Vi har riktignok et representativt demokrati, men det innebærer ikke at folk flest skal sitte med hendene i fanget og la sine representanter styre og stelle som de vil i mellom valgene. Folk har flere virkemidler til sin rådighet for nettopp å påvirke og demonstrasjoner og sivil ulydighet er et par av disse. I noen tilfeller er det hva som må til for å få en rettferdig behandling, dessverre. Myndigheter synes ikke å sette nevneverdig pris på dette, men det finnes eksempler i vår nærhistorie på at demonstrantene hadde rett. Jeg nevner Altasaken som ett. Til og med når det gjaldt strømsituasjonen i Finnmark, måtte statsminister Gro offentlig innrømme at regjeringen hadde hatt feil. Det skjedde noen år etterpå da det viste seg at Altakraftverket produserte overskuddsstrøm som gikk på eksport. Situasjonen er kanskje annerledes i dag for alt hva jeg vet,  da markedskreftene råder på området, men det er en annen sak.

  Det finnes også andre saker hvor de som protesterer er blitt beskyldt for å være dominert av følelser og ikke ha tilstrekkelig innsikt i sakene for å kunne uttale seg men det har vist seg at de som hadde innsikten, ikke forvaltet denne rett. Grunnene kan være mange og ganske sikkert er de som oftest slike at de som holder på dem, tror ærlig og oppriktig på dem.

  Det betviles heller ikke at UNE fortjener gode karakterer, men de begår feil, noe som bevises gjennom at de taper saker i domstolene, skulle jeg mene, hvordan man enn regner på disse. Problemet er at de ikke vedkjenner seg sine feil. Det er nettopp det som svekker tilliten til UNE. Når man i tillegg kommer med slikt som at UNE egentlig er en menneskerettighetsorganisasjon, begynner det å grense til det bisarre. Som nevnt, så behandler de menneskerettighetsspørsmål, men det er ordvrengeri å hevde at de er en menneskerettighetsorganisasjon av den grunn. Da kunne man også hevde at domstoler er det, da det hender at de også behandler slike spørsmål. Litt klarhet i begrepene bør man etterstrebe. Det er ikke alltid at det lykkes, men da kan man jo rette det opp i ettertid. Ved å erkjenne at man tok feil eller uttrykte det feil.

  Når det gjelder domstoler, så skriver Bjørn følgende: "At folk står å demonstrerer utenfor en domstol for et bestemt utfall i en rettssak hører med til sjeldenhetene. Jeg gjetter på at det er fordi man aksepterer domstolenes uavhengighet."

  Jo, det er fordi man akspeterer domstolenes uavhengighet, men er UNE en domstol? Er ikke det et organ som er opprettet av staten for å etterse et annet statlig organ? Det er vel også her en del av kritikken rettes. Enkelte mener at man bør opprette en domstol som virkelig er uavhengig og da gjerne med samme kompetanse som UNE har og om mulig enda bedre. Personlig tror jeg det ville hjulpet bare UNE hadde blitt "åpnet opp" og fått medlemmer fra nettopp menneskerettighetsdomstoler og gjerne også organisasjoner som NOAS o.l.

  Vel, jeg ber om å få takke for en sivilisert debatt. For å avslutte med noe personlig, så må jeg nevne at jeg lenge har vært i tvil om jeg skulle registrere meg her, da jeg er inderlig lei av all anonym hetsing og personangrep og så videre og synes egentlig at anonymitet er en uting i slike fora. Men så langt har dette fungert bedre:) Å ha ulike meninger er bare bra, så lenge det er meningene som brytes og ikke mennesker.

  Nå må her jobbes!

  PS: Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen ville jeg heller ikke kalt en menneskerettighetsorganisasjon. Det er en institusjon som behandler menneskerettighetsspørsmål, men er heller ingen organisasjon som kjemper for de samme spørsmålene. Kanskje det belyser saken noe?


 • Hege Anett Dahl
  Publisert 13. april 2011

  Har noen diskvalifisert deg? Mener bare at den enkelte bør stå for det man sier og da skulle det ikke være nødvendig å frykte å bli googlet for ved en senere anledning måtte stå for meningene. Er ikke skrudd sammen slik, takk og lov :-)

  Landinfo har relevans i familigjenforeningssøknader.Jeg anbefaler deg til å sette deg liiiiiiiiitt bedre inn i dette før du kommer med påstander. Men du har rett i at de blir brukt oftere og mer i asylsaker. Som et eksempel kan jeg nevne at Landinfo har informasjon om bla ekteskapstradisjoner i Marokko, noe som trolig vil brukes i familigjenforening og ikke i asylsaker..eller? Jeg gjør regning med at du er klar over at bryllupsfester og ekteskapstradisjoner generelt blir vektlagt vesentlig i en rekke saker og er med på å resultere i et avslag.

  Ja, saker som er ferdig hos UDI med avslag som utfall, går automatisk til UNE. Men det er ikke dermed sagt at utfallet der vil bli noe annet enn hos UDI.  For å illustrer dette kan jeg nevne at i 2010 ble ca 10 % av proformaavslag omgjort i UNE. Det vil si at ca 20 av UDI sine avslag ble omgjort i UNE, og det er 20 familier som i 1-2 år helt unødvendig har måttet vente på sin åpenbare rett, å lave sammen med sin partner. det vil si at man har satt livet på vent i 3 år eller mer, på noe som skulle ha tatt inntil 1 år.


 • Til Bjørn K / Innledning
  Egil Opsahl
  Publisert 13. april 2011

  Hei Bjørn,

  Takk for dine grundige og interessante kommentarer i denne debatten.

  Du gjør en god jobb med å forklare kompleksiteten i disse sakene, og det er tydelig at du sitter inne med omfattende kompetanse om dette komplekse saksfeltet - så tydelig at jeg antar du har forståelse for at enkelte debattanter her spekulerer i hvem du er og hvorfor du velger å være anonym. Jeg ønsker ikke å pirke mer i det, men som et svar på det du skrev i kommentar #30 vil jeg bare si at det ikke nødvendigvis er irrelevant hvor du jobber. Så - da er det temaet avsluttet fra min side.

  Det er mye å ta tak i og kommentere i det du skriver, så for å strukturere den videre debatten kommer jeg til å lage separate kommentarer til deg for hvert av de ulike "temaene" jeg har funnet det interessant å svare på. Så blir det også lettere for deg ved å henvise til kommentarnummeret.

  Men før jeg starter vil jeg oppfordre deg til å tilstrebe å unngå sikkert ubetenksomme kommentarer som nok kan oppfattes som noe nedlatende, så som:

  Kommentar #15: "Du, og alle andre må snart forstå..."

  Kommentar #24: "Disse sakene er komplekse og avgjøres av troverdighet, landinformasjon, lovtolkning osv. Før man forstår dette har man ingenting i debatten rundt en enkeltsak å gjøre."

  Du vil kanskje nå mene at det ikke er rettferdig å forvente en mer "nøytral / saklig" tone fra deg enn fra andre debattanter, men på bakgrunn av ditt særdeles høye kunnskapsnivå tillater jeg meg å forvente ekstra mye av deg.

  Så la oss da diskutere...


 • Til Bjørn K / Begrepet "menneskerettighetsorganisasjon"
  Egil Opsahl
  Publisert 14. april 2011

  Du fremstår som svært opptatt av å forsvare sjef Sjeggestads uttalelse om at han anser UNE som en menneskerettighetsorganisasjon. Når jeg leser din gjentatte insistering, og ser at du to ganger bruker "UNE er en menneskerettighetsorganisasjon" som tittel på kommentarene dine, minner det meg på at Ny Tid sin nettartikkel 11. april forklarer at uttalelsene i det famøse intervjuet med Sjeggestad som ble publisert i Ny Tid 8. april var "skriftlige, sitatgodkjente". Vi kan altså slå fast at dette ikke var løsrevne, kanskje av journalisten misforståtte, uttalelser - men derimot uttalelser som var nøye gjennomtenkt fra UNEs side, formodentlig både av Sjeggestad og hans Informasjonssjef.

  Det er her nærliggende å starte min kommentering med å henvise nok en gang til Ny Tid sin nettartikkel 11. april , hvor vi ser reaksjonen fra de frivillige menneskerettighetsorganisasjonene:

  • John Peder Egenæs i Amnesty Norge:
   Når det gjelder definisjonen av UNE som en menneskerettighetsorganisasjon, ønsker vi (...) å komme med noen presiseringer: UNE er et klageorgan og utgjør en del av forvaltningsapparatet. UNE kan ikke betegnes som en menneskerettighetsorganisasjon, nettopp fordi det ikke bare er menneskerettigheter som er UNEs rettesnor
  • Kristin Høgdahl, fungerende leder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. underlagt  juridisk fakultet ved UiO:
   ...det er misvisende av Sjeggestad å kalle UNE en menneskerettighetsorganisasjon, i og med at de også må forholde seg til politiske retningslinjer i sine avgjørelser. UNE beveger seg innenfor et område der menneskerettighetsforpliktelser gir et begrenset vern.

  Det er altså ikke bare meg, en "tilfeldig lekmann" som reagerer sterkt på at UNE på beroper seg å være en menneskerettighetsorganisasjon.

  Argumentene deres er igrunnen klare og gode, det er lite for meg å tillegge.

  Var det noen spesiell grunn til at du ikke kommenterte disse protestene i går, Bjørn? Mener du at verken Amnesty og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter har kredibilitet til å uttale seg om dette? Du mener kanskje du også - som UNE - at UNE "har bedre kompetanse på menneskerettigheter enn de fleste andre i landet" (sitat fra den famøse artikkelen i Ny Tid fredag)?


 • UNE? En menneskerettsorganisasjon??!
  Evy Ellingvåg
  Publisert 14. april 2011

  Velger med overlegg å legge inn litt tegnsetting i tittelen, for å vise hvor små detaljer som kan utgjøre en verden av forskjell i betydning.

  Bjørn K kommer inn i debatten fra #15, og innehar helt tydelig en kompetanse og en kjennskap til Utlendingsnemnda og arbeidet der, som gjør ham til en verdifull diskusjonspartner for de av oss som er litt over middels engasjert.

  Først til Bjørn; Jeg har lest evalueringsrapportene, både Knopffs fra 2003 og Harborgs fra 2008, og deler ikke ditt syn på at rapportene entydig var positive. Særskilt rapporten fra Knoppf var, etter mitt skjønn, svært kritisk til mange aspekter ved asylbehandlingen i UNE.

  I 2010 fikk kun 3,5% av asylsøkerne som klaget sin sak til UNE anledning til å møte for nemnda i egen sak. Virkeligheten er, at i motsetning til i andre forvaltningsinstanser der menneskers søknad om hjelp til egen situasjon er tema, møter de færreste av asylsøkerne noen gang sine saksbehandlere eller vedtaksfattere.

  Det er ikke vanskelig for meg å se en argumentasjon fra statsapparatet om at alternativet ville være meget ressurskrevende, eller at det kan være nødvendig med en distanse til sakene.

  Allikevel er kjensgjerningen uforandret. Kun 3,5 % av sakene kvalifiserte etter nemndleders skjønn for frammøte i nemnda. 96,5% av asylsøkerne møter aldri de som skal fatte vedtak. Dette er i sterk motsetning til hva som er vanlig i annen forvaltning som har med menneskeskjebner å gjøre, og helt forskjellig fra hva som er praksis i en domsstol.

  Jeg støtter Bjørn K's kommentar "jommen sa jeg smør" i #22, og stresser gjerne Stortingets ansvar spesifikt i Utlendignslovgivningen. Jeg vil også påpeke regjeringens, og da i første rekke justisministers ansvar for Utlendingsforvaltningen. Jeg tror det var nødvendig å gjøre det skillet som ble gjort da instruksjonsmyndigheten forsvant - men jeg er redd vi nå er i en situasjon hvor barnet og badevannet går samme vei. Eller for å si det på godt norsk; vi er i grøfta på andre siden av veien.

  Budsjettmidler, forskrifter og målformuleringer er alle eksterne påvirkningsfaktorer for Utlendingsnemndas arbeid. Politikk påvirker arbeidsforholdene. Det er ingen tilfeldighet at antallet som søkte asyl i Norge gikk ned med 42% i 2010.  Mer enn halvparten (59%) av søkerne fikk avslag fra UDI, og av disse var ikke beskyttelsesbehovet vurdert, da de var "Dublinere", og skulle returneres til førsteland.

  Mitt poeng er ikke at det sitter uvillige eller inkompetente mennesker i UDI/UNE, antakelig er de meget godt kvalifiserte, som også Bjørn K påpeker. Det som sagt, ikke poenget. Poenget er at organiseringen av tjenesten ikke er rettssikker.

  Det hjelper dårlig, Bjørn K, at du syns saken er tilstrekkelig behandlet etter klagebehandling i UNE. Det er heller ikke sånn at "det skulle bare mangle" om asylsøkere med avslag må betale rettsbehandling selv. Tvert imot er det en meget pussig ordning, som det er grunn til å være meget kritisk til.

  I annen rettsbehandling av vedtak fattet i nemnder, eksempelvis barnevernssaker eller trygdesaker, bekoster staten både advokat og rettsgebyrer. Dette til tross for at det er mer sannsynlig at de som reiser saker etter disse lovene både har anledning til å arbeide og tjene penger, samt eventuelt å låne penger til å føre en sak og betale en advokat. Ankesakene fra UNE til retten er uten unntak fra mennesker som ikke er innvilget opphold, og som derfor ikke har arbeidstillatelse eller anledning til å låne penger i banken.

  Er vi villige til å se på om dette er urimelig, og at det trolig fører til at færre saker blir prøvd for retten enn det burde, for å ivareta rettssikkerheten?

  Er vi villige til å se på formuleringen "nemndleders skjønn", når vi snakker om hvorvidt en sak har "vesentlig tvil" og derfor bør behandles i nemnd?

  Er vi villige til å omgjøre praksis mht at en sak som påklages, behandles av samme saksbehandler ved begjæring om omgjøring?

  Er vi villige til å gi asylintervjuet sterkere rettsbeskyttelse gjennom at det tas opp og oversettes av annen tolk enn den som er til stede i intervjuet?

  Er vi villige til å styrke asylsøkers medvirkning til egen søknad gjennom å rettighetsfeste minimum ett møte med forvatningsapparatet?

  Er vi villige til å slutte oss til LandInfo innhentet og tilrådet av UNHCR, og kun dersom egen LandInfo taler ytterligere til søkers fordel anvende denne?

  Er vi villige til å følge UNHCRs råd mht at verifisering av asylhistorier ikke må gjøres gjennom bruk av hjemlandets myndigheter eller offentlige institusjoner, og i meget begrenset grad i stedlig ambassade? (Minner om at det er kort tid siden Norges ambassade i Egypt og Tunis ikke hadde diplomatisk grunn til å sette samarbeidet med myndighetene der i fare...)

  I kommentar #30 har du en formulering, Bjørn K, som jeg syns det er grunn til å utdype nærmere; "Amelie-saken er nettopp et eksempel på hvor dumt det kan bli, når man endrer en forskrift som åpenbart bare kommer en person til gode." Jeg vil gjerne at du utdyper hvorfor det er åpenbart at denne forskriftsendringen bare kommer Maria til gode. Dersom det er som du sier, kan det hende du har rett i at det er dumt. Jeg er imidlertid av den oppfatning at forskriften kan komme til anvendelse på flere - for eksempel foreldre som får avslag på opphold og må reise ut før de kan komme tilbake. Dersom dette er personer som er faglærte og har jobbtilbud, og ikke er utvist, vil dette være en returmulighet også for disse. Da er det kanskje ikke så dumt?

  Når det er sagt, hadde undertegnede ønsket seg en tøffere beslutning, for eksempel at barn som har fått avslag gjennom foreldres søknad kan søke på selvstendig grunnlag ved myndighetsalder, at flere faktorer regnes som kvalifiserende for opphold, og at brudd på utlendingsloven mht å overholde utreiseplikt nyanseres mer når §38 vurderes.

  Jeg forstå imidlertid at dette var for omfattende endringer til å få på plass på såvidt kort tid. Det er jeg sikker på også Bjørn K forstår.

  Statisitkkretorikken syns jeg er usmakelig, av følgende grunn. "Statistikk kan man ihvertfall leke mye med. Hvis jeg f.eks. viser til at UNE fattet 16.000 vedtak i samme periode, og 16 av dem ble overprøvd av domstolene, så innebærer det en feilprosent på èn promille. Det er ikke ille akkurat. " uttaler Bjørn K.  Dette er nettopp den type retorisk arroganse som gjør det vanskelig å ta det øvrige innholdet med velvillighet. Denne statistikken er helt sikkert sann - og neste naturlige spørsmål er hvor mange av de 16 000 vedakene ble ført for retten? Uten dette tallet blir statistikken din meningsløs, Bjørn K. Og jeg viser da tilbake på den økonomiske belastningen det innebærer for en papirløs/uten opphold å finansiere advokathjelp og rettsgebyrer, og påstår at dette er et alvorlig hinder for at saker prøves.

  Avslutningsvis til Bjørn K: I din kommentar #36 (din foreløpig siste) skriver du; "Skal Norge være slik at oppholdstillatelse skal gis til de som klarer å samle mange venner til en demonstrasjon utenfor Stortinget? Er det slik saksbehandling vi ønsker oss? Jeg tror det vil være et enormt skritt tilbake for likebehandlingen."

  Denne kommentaren mener jeg er tullete og devaluerer dine motdebattanter. Det er selvfølgelig ikke sånn at man møter opp i en demonstrasjon utenfor Stortinget i håp om at det skaffer noen en oppholdstillatelse. Slike markeringer stiller man på dersom man er uenig i hvordan et system fungerer, eller mener at noe er gjort feilaktig eller mangelfullt, og ønsker å rette oppmerksomheten mot dette. Hva konsekvensene blir av et slikt oppmøte, avhenger av hvilken tilslutning man får til at noe er feilaktig eller bør endres. En oppholdstillatelse ville i tilfelle komme som følge av en endring eller som en konklusjon på at demonstrantene hadde rett - noe var gjort feil.

  Heldigvis er retten til å demonstrere, og respekten for slik meningsytring sterk i Norge.

   

   


 • Rettelse;
  Evy Ellingvåg
  Publisert 14. april 2011

  Ser at en viktig del i et moment har blitt utelatt  i forrige innlegg; " Mer enn halvparten (59%) av søkerne fikk avslag fra UDI, og av disse var ikke beskyttelsesbehovet vurdert, da de var "Dublinere", og skulle returneres til førsteland."

  Her skal det etter komma stå: Mer enn halvparten (59%) av søkerne fikk avslag fra UDI, og av disse ble for 2000 personer ikke beskyttelsesbehovet vurdert, da de...osv

  Beklager!Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display