Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

05-03-2012

Den onde 
sirkelen

NRK laget nylig en serie om de sosiale skillene i Oslo og illustrerte blant annet forskjellene med et egenprodusert «fattigdomskart».

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Det er systematiske forskjeller mellom øst og vest i Oslo, konstaterer NRK, men statskanalen var svakere på å forklare hvorfor det er slik. Det er blitt brukt milliarder av kroner for å motvirke sosiale forskjeller i Oslo de siste årene, men uten særlig effekt, skriver NRK.

Nå er nok ikke sannheten så entydig, men like fullt er det et interessant spørsmål hvorfor milliarddryss tilsynelatende ikke kan løse fattigdomsproblemene. Det burde sjokkere deler av venstresiden som i flere år har trodd at mer penger automatisk er lik større sosial utjevning.

En ting som NRK ikke har omtalt i tilstrekkelig grad, er at Oslo hvert eneste år får påfyll av nye innvandrere hvorav mange har svake språkkunnskaper og svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

For å sette det på spissen så får Oslo hvert eneste år et stort tilsig av fattige familier som forblir fattige, som vi ikke klarer å integrere og få inn i arbeidsmarkedet. Denne dynamikken må man ha med for å forstå de sosiale forskjellene i Oslo. Man slåss i praksis mot et bevegelig mål.

For å bekjempe nyfattigdommen er vi nødt til å se det store bildet. Det dreier seg mindre om enkel omfordeling og mer om å endre grunnleggende, sosiale strukturer. Vi ser konturene av en ond sirkel: En skole som ofte svikter, høye drop-out-tall i videregående skole, et vanskelig arbeidsmarked særlig for ufaglærte, høye terskler inn til nye jobber, et støttesystem som i for stor grad passiviserer og, til slutt, det faktum at uførhet går i arv.

Risikoen for at en person blir uføretrygdet før fylte 26 år er tre ganger så høy hvis barnet vokser opp med uføretrygdede foreldre.

«En tolkning på at uføretrygd går i arv, kan være at visse sjeldne sykdommer arves, men dette spiller nok en liten rolle, fordi halvparten av unge uføretrygdede er uføre på grunn av psykiske lidelser. Det dreier seg nok mer om roller man lærer, og barn av uføretrygdede foreldre lærer seg rollen. Slik kan man si at sosial arv følger slektene», sa Petter Kristensen , forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, til Klassekampen. Dermed starter sirkelen igjen, en sirkel det vil kreve langt mer enn retorikk å bryte.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • OSLO, den delte by.
  Kjetil Angell Blikom
  Publisert 5. mars 2012

  Oslo har tradisjon for å være en delt by, Oslo Vest for de bemidlede og Oslo Øst for arbeidere og innvandrere.

  Jeg kom til Oslo i 1970 og utviklingen har ikke gått i riktig retning, ingen som har styrt Oslo de siste 40 år har vært dyktige nok her.

  I dag er vel den politiske viljen og sammarbeide om det borte i Oslo Bystyre, dessverre.


 • like muligheter
  James Stove Lorentzen
  Publisert 6. mars 2012

  diskusjonen om den delte byen bærer preg av urealistiske forventninger. La oss begynne med hva som er likt; alle har tilbud om barnehave, fritt skoleløp i 12 år, gratis universitet og gratis helse. Over de siste 50 årene har vi sett en formidabel klassereise fra arbeiderklasse og utkant Norge til byens  middelklasse. Siste årene ser vi det samme skjer med 2 or 3 generasjons innvandrere.

  Omfordeling av penger fra ressursterke til svake skjer gjennom et av verdens høyeste skattenivåer kombinert med generøse velferdsordninger, som få andre land i verden.

  Vi har rekordhøyt antall som eier egen bolig. Vi ser at strøk i øst som tidligere var "østkant" har fått et kraftig løft i verdi og popularitet, boligmassen er i meget god stand.

  Det er grenser for hvor mye det offentlige kan gjøre, den grensen er vi nok ganske nær. Da blir det opp til den enkelte å ta ansvar for egen situasjon. Utgangspunktet er det aller beste.

  Det vil alltid være noen som faller utenfor, som ikke klarer å ta vare på seg selv, de må vi hjelpe og gi relevante tilbud. Men det store flertallet har det bra og det hjelper ingen å svartmale og klientifisere store deler av befolkningen i et spesielt strøk av byen.


 • Den onde sirkel?
  Knut Vidar Paulsen
  Publisert 6. mars 2012

  Hva er Høyres politikk for å avskaffe fattigdom?

   


 • kampen mot fattigdom
  James Stove Lorentzen
  Publisert 6. mars 2012

  legge til rette for at alle kan få et langt arbeidsliv. Det gjør vi ved å lage en god skole og sikre alle en god helse.  Nye innvandrere er en utsatt gruppe og trenger hjelp til å lære norsk. Likevel vil det alltid være noen som faller utenfor og de må tas vare på av det offentlige.

  Forøvrig mener jeg at debatten bør deles i to. Det er en debatt om lav inntekts grupper og en annen er fattigdom. Fattigdom i tradisjonell forstand, i befolkningen er lav, men vi opplever en økning gjennom flyktning/asyl innvandringen. Det bør vel ikke overraske at mange i denne gruppen starter sitt liv i Norge som fattige. Da er det ganske åpenlyst at tiltakene for denne gruppen og tiltak for lav inntektsgruppene i "hovedbefolkningen" er ganske forskjellige.

   


 • Joakim Møllersen
  Publisert 6. mars 2012

  Midlertidige ansettelser; bruk av vikarbyråer; svekking av fagbevegelsen, sentral lønnsdannelse og arbidernes rettigheter; skattelette til rike osv. God Høyre-politikk som bidrar til økte forskjeller og økt fattigdom. 

  Ansvarsfraskrivelsen fra Isaksen er typisk. I stedet for å se på egen politikk så skylder han på innvandring og at uføre foreldre "lærer" barna sine å bli uføre. Virkelig modent!

  Høyre kan sikkert spørre seg selv om hvorfor de velger å samle sosialbolige i allerede belastede nabolag. Hvor mange slike finner en i bydeler som Frogner, Bygdøy og Holmenkollåsen?

  Ghettofiseringen kan også settes i sammenheng med hvilke tilbud de forskjellige bydelene har. Hvordan er kollektivtilbudet i Groruddalen? Fungerer skolene like godt i øst som i vest? Hvorfor ser en at parker og kulturtilbud har langt bedre vilkår i vest enn i øst? Ville man tolerert åpenlys narkotikaomsetning på vestkanten? 


 • En kjempesluse ble åpnet i 2004/2007
  Eivind Bade
  Publisert 7. mars 2012

  Iflg. brosjyren Basic figures on the EU Spring 2012 utgjør befolkningen i de 12 sentral- og øst europeiske landene som ble innlemmet i 2004 og 2007 omlag 100 mill personer.  De har et GDP pr. innbygger på mindre enn 10 000 euro.  Norge har til sammenlikning minst 6 ganger mer GDP med 64 500 euro pr. innbygger. (GDP - gross domestic product - er det samme som brutto nasjonalprodukt.)

  Iflg. wikipedia Immigration to Norway har Norge en immigrantbefolkning på 600 000 personer i 2011.  Oslo har høyest immigrantandel med 27 % av befolkningen.  Polakker, svensker, pakistanere, irakere, somaliere er de største immigrasjonsbefolkningene.  Vi mottar med andre ord innvandrere ikke bare fra land i Schengen området men også land utenfor.  Trolig har innvandrerne fra Pakistan, Irak, Somalia enda dårligere økonomi enn de 12 landene jeg nevnte over.

  Iflg EUs frihetsidealer har innbyggerne i EU fri flytteadgang.  Norge tilbyr i dag bedre arbeidsmuligheter enn de fleste andre europeiske land.  Jeg tror vi til nå bare har sett en liten begynnelse på hva vi har i vente.  Innvandringen til Norge vil øke betraktelig i kommende år. Vi vil måtte ta i mot i tillegg til dyktige håndverkere, velkvalifiserte intellektuelle også tiggere, horer og tjuver.

  EU gjorde et kjempetrekk da de innlemmet de 12 nye landene i unionen i 2004/2007.  Dermed har de sikret et godt fredsperspektiv i Europa på noe sikt.  Det gir ingen garanti, men det er langt bedre å ha dem som medlemmer i en union med gode inntjeningsmuligheter.  En av de beste mulighetene de tilbys er å reise til Oslo og finne seg en jobb der.  Jeg tror vi i årene fremover må se i øynene at fattigdomsproblemene i bl.a. Oslo vil øke voldsomt.  Og vi blir også stilt overfor et dilemma fordi jo mer vi velger å overføre til fattige jo større blir innvandringen av fattige. 


 • Oslo- fattigdom
  Kjetil Angell Blikom
  Publisert 8. mars 2012

  Oslo vil selvfølgelig få tilstrømning av fattige fra EURO sonen som ligger med brukket rygg. 

  Norge sees på som SAREPTAES KRUKKE og det vil utnyttes.

  EØS avtalen og Schengen gir FRI flyt av mennesker, ønsket av Høyre, AP og Frp, de facto.

  Som vi ser EU/EURO skaper fattigdom relatert til fakta i dag, vi ser det på nyhetene hver dag.


 • Prat og virkelighet
  Magnar Husby
  Publisert 9. mars 2012

  Men der gjør jo ingen av delene! Dere er bare flinke til å prate om det!Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display