Annonse
Illustrasjon av mulig hengebru med kunstig øy og ilandføring på Jeløy i kulvert og tunnel.

Vil Solvik-Olsen bruke 74 milliarder på en motorvei ingen vil ha?

Leserinnlegg signert Jørn Roald Wille (Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy), Monica Skeide Glad (Nei til motorvei gjennom Mosseskogen) og Jørgen Steen (Aksjon Nei til krysning av fjorden fra Karljohansvern til Jeløy).

Annonse
Lokale nyheter

Enkelte har ivret for en ny motorvei over Oslofjorden som både skal gjøre det enklere for tungtrafikken fra Vestlandet og som samtidig løse de betydelige trafikkproblemene fergetrafikken skaper gjennom Moss sentrum.

Av et tjuetalls ulike mulige traseer foreslo Statens vegvesen i 2014 at det skal bygges bro eller tunnel fra Moss til Horten, tett på store befolkningskonsentrasjoner og svært nær viktige verneområder av nasjonal verdi. Konsekvensene ville av de foreslåtte løsningene ville vært svært negative for folk, næringsliv og natur. Derfor har både Moss og Horten kommuner vedtatt at de foreslåtte traseene ikke skal bygges.

Etter dette har også regjeringens egen kvalitetsikrer anbefalt at broløsningen skrinlegges og at det heller utredes en lengre tunnel helt fra E6 i Østfold til E18 i Vestfold, nettopp for å unngå de mest negative konsekvensene ved prosjektet.

For noen måneder siden ble det kjent at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens departement har bestilt en tilleggsutredning før regjeringen skal ta sin beslutning om eventuell utbygging av motorveien.

Vi antok at det var den lange tunnelen som skulle utredes, altså den eneste løsningen som ikke vertskommunene allerede har sagt nei til. Vi har imidlertid nå fått bekreftet fra Statens vegvesen at de ikke har til hensikt å utrede dette alternativet, men vil konsentrere seg om de to løsningene Moss og Horten ikke vil ha.

I mellomtiden har samferdselsministeren lagt frem ny Nasjonal transportplan. Der foreslår regjeringen og samarbeidspartiene ny vei fra fergeleiet i Moss til E6 og de vil bygge ny tunnel eller bru ved Drøbak, samt forbindelse derfra helt til Lier. Dette er smarte og relativt sett billige løsninger som vil være bra for både næringsliv og lokal byutvikling.

Prosjektene løser de to utfordringene som vi pekte på innledningsvis: Fergefri løsning for tungtrafikken og reduserte trafikkproblemer gjennom Moss sentrum.

I lys av dette er det naturlig at regjeringen revurderer behovet for en tilleggsutredning av de to løsningene fra Moss til Horten med en kostnad på opp mot 74 milliarder kroner, altså nesten dobbelt så dyrt som det dyreste prosjektet i Nasjonal transportplan. Er det greit at transportetatene fortsetter å utrede løsninger som lokaldemokratiene allerede har fattet lovlige vedtak mot? Dette er udemokratisk, og samferdselsministeren må gripe inn.

Vi registrerer med glede at de største partiene i Moss bystryre, med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen, har skrevet brev til Solvik-Olsen og krevd at tilleggsutredningen stanses. Denne utredningen er sløsing med skattebetalernes penger.

Utfordringene som motorveien var tenkt å løse løses allerede med prosjekter som ligger inne i regjeringens egen transportplan. Hvis de ser gjenværende utfordringer, så kan de begrense tilleggsutredningen til lang tunnel fra E6 i Østfold til E18 i Vestfold. Det er også negative sider med et slikt prosjekt, men de er tross alt mye færre.

Annonse