Annonse
18 tidligere ansatte på flyplassen i Rygge har saksøkt staten, deriblant Morten Nilsen (i front).

Forsvaret kreves for millionbeløp

Samtlige stillinger i brann, rednings- og plasstjenesten (BRP) på Rygge er i dag besatt av personer som jobbet der da Rygge Sivile Lufthavn (RSL) drev tjenesten. Likevel mener Forsvaret at det ikke har skjedd noen virksomhetsoverdragelse.

Annonse
Lokale nyheter

Stridens kjerne er hvorvidt virksomheten, altså BRP-en (brann, rednings- og plasstjenesten), har behold den samme identiteten etter den sivile flyplassnedleggelsen. Her er de tidligere ansatte og Forsvaret uenige. Dersom den er beholdt kan de tidligere ansatte kreve å få stillingene sine tilbake, da det i praksis har skjedd en såkalt virksomhetsoverdragelse.

Mens Forsvarsdepartementet har bedt om frifinnelse og dekning av sine sakskostnader, vil saksøkerne komme med et erstatningskrav. Samlet sett er det ifølge deres advokat, Alexander Cascio, på over én million kroner. Kravet inkluderer både lønnstap og oppreisning.

Nåværende ansatte blant saksøkerne

Dagsavisen Østfold omtalte også saken da selve søksmålet ble kjent. Siden da har antall saksøkere blitt oppjustert.

Til sammen har 18 personer saksøkt staten (Forsvarsdepartementet). Dette inkluderer både personer som i dag står uten jobb og personer som fortsatt jobber i BRP-en på Rygge, men da med Forsvaret som arbeidsgiver.

­­­– Et helt sentralt element i denne saken, mener vi, er hvor mye løsøre og infrastruktur som er den samme. Et annet viktig poeng er i hvor stor grad man har overtatt de tidligere ansatte, sa LO-advokat Alexander Cascio under sitt innledningsforedrag i Moss tingrett mandag.

Samme fjes på jobb

Alle de ansatte i BRP-en på Rygge ble sagt opp med virkning fra og med 1. november, da den sivile driften ble lagt ned. På det tidspunktet var de 25 fast ansatte.

10 av 11 nye stillinger ble besatt av tidligere ansatte da Forsvaret tok over BRP-en. Siden da har andelen steget til 11 av 11.

– Det at man har overtatt en så stor del av de ansatte må ha stor betydning for identitetsvurderingen, mener Cascio.

Hallvard Gilje Aarseth, Forsvarsdepartementets advokat i denne saken, påpekte at det skjedde en helt ordinær ansettelsesprosess og rekrutteringsrunde.

– Målet var å ansette internt til disse  militære stillingene, men man endte opp med gode eksterne søkere og ansatte dem man mente var best kvalifiserte. Det er forskjell på å flytte en gruppe ansatte uten noe mellomledd og ha en normal rekrutteringsprosess, sa han.

Ikke det samme motsatt vei

Cascio gjorde også et poeng av at da Rygge Sivile Lufthavn (RSL) tok over ansvaret for BRP-en fra Forsvaret i 2014, ble tjenesten overført som en virksomhetsoverdragelse. Med andre ord ble de ansatte beholdt i samme type stilling som før.

– Da det gikk motsatt vei, altså at Forsvaret tok over, mente man likevel ikke at det var noen virksomhetsoverdragelse, påpekte LO-advokaten.

Det kommenterte Aarseth, som mente situasjonen nå er en helt annen.

– Det som skjedde den gang var at alt av maskiner og utstyr ble videreført i driften. Det var den samme sivile og militære luftfarten og personell som ble beholdt. Det er en helt annen situasjon enn det vi er i nå. De ansatte har ikke de samme arbeidsoppgavene, ikke det samme utstyret og det er heller ikke det samme personellet. 11 av 25 personer er noe helt annet enn om man flytter en helt samlet virksomhet, sa han.

Langt lavere aktivitet

Aarseth listet opp en rekke arbeidsoppgaver som BRP-en hadde før, men ikke lenger har i dag, samt oppgaver som nå er redusert i omfang.

Han kommenterte også aktivitetsnivået på flyplassen, og mente dette var av stor betydning for saken.

Han viste blant annet til at flyplassen på Rygge hadde over 1,64 millioner årlige passasjerer da det var sivil flyplassdrift der. Han viste også til at det på den tiden var døgnbemannet BRP. Det er ikke lenger tilfellet.

– Her er det vesentlig mindre aktivitet enn ved den tidligere virksomheten, sa han.

– Antall flybevegelser påvirker i liten grad denne tjenesten. Kravene til BRP-en er de samme. Det at rullebanen er i mindre bruk har ikke endret identiteten til tjenesten som opererer der, mente derimot Cascio.

Staten vant ankesak

I første runde i rettssystemet ble det gitt en kjennelse som sa at de tidligere Rygge-ansatte kunne beholde stillingene sine inntil spørsmålet om det har skjedd en virksomhetsoverdragelse eller ei blir besvart. I praksis betydde dette at de ville motta lønn i denne perioden. Kjennelsen ble anket til lagmannsretten, og forrige uke fikk Forsvarsdepartementet medhold.

– Den nye kjennelsen vil mest sannsynlig bli anket fra vår side. Den bærer preg av å bli bygget på et begrenset bevisgrunnlag, og vi synes det er pussig at den blir avsagt noen dager før saken kommer opp i tingretten med full bevisførsel, sa Cascio.

– Vi hørte lite av disse bekymringene da tingretten skulle ta stilling til saken, repliserte Aarseth.

Annonse