Annonse
kjører FOR MYE: Målt mot andre storbyområder leverer ikke Buskerudbyen og Tore O. Hansen på nullveksttiltak. FOTO: KATRINE STRØM

Prioriterer ikke Buskerudbyen

Drammensregionen er blant fem storbyområder som nå legges bak de fire største i køen.

Annonse
Lokale nyheter

Buskerudbyen har hittil vært ett av ni storbyområder som er prioritert til statlige midler i Nasjonal Transportplan (NTP), gjennom en såkalt belønningsavtale og åpning for å inngå en bymiljøavtale for å utvikle transportsystemet. I den nye transportplanen for 2018–2019 som ble lagt fram onsdag deles de ni i to grupper med ulik prioritet, basert på en grov vurdering Transportetatene og Avinor har gjort av hvordan byområdene er tilrettelagt for å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Befolk-ningstetthet, bilførerandel og biltilgang, kollektivtransportsystemets kvalitet og bruken av det samt omfanget av restriktive tiltak for biltrafikk er vurdert, og sørger for at Buskerudbyen ikke får høyeste prioritet i det videre arbeidet. I rangeringen kommer de fire største byområdene best ut sammen med Tromsø. Den skiller seg ut med høyere befolkningstetthet enn de andre «små», de har lav bilførerandel og andelen avgiftsbelagte arbeidsparkerings-

plasser er høy, heter det i Stortingsmelding 33 (NTP).

Slutt på belønningsmidler

Fram til 2029 skal 66 milliarder kroner fordeles på de ni storbyområdene, ifølge rammen. I denne summen ligger også belønningsmidler som Buskerudbyen hittil har fått sin andel av. Denne ordningen fases nå ut, og midlene skal i stedet puttes inn i bymiljøavtaler og byvekstavtaler (se faktaramme). Forskjellen på de to til forveksling likelydende avtalene skal være at «byvekstavtalen» integrerer areal- og transportpolitikken i større grad. Det blir Nord-Jæren og Bergen som først får denne statusen, mens Oslo/Akershus og Trondheimsområdet må reforhandle sine allerede etablerte bymiljøavtaler pluss en tidsbegrenset «byutviklingsavtale» for 2017 før de får byvekstavtale på plass. Først når man høster erfaringer fra de fire største, står Buskerudbyen for tur.

At belønningsmidlene fases ut og storbyområdene rangeres kommer ikke som noen overraskelse for byutviklingsdirektør Bertil Horvli.

– Det har vi fått signaler om tidligere også når vi har snakket med departementet, sier han. Som ventet er fullfinansiering av utbedret Strømsåstunnel og ny Holmenbru ikke lagt inn i NTP, slik Buskerudbyavtalen forutsetter. Tvert imot slås det utvetydig fast om begge disse veiprosjektene at «prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet gjennom den planlagte bompengeordningen for Buskerudbyen».

Skal vi lese NTP slik at vi med en alternativ bypakke er tilbake på scratch?

– Nei, dette må forstås som at staten etterspør et lokalt finansieringsgrunnlag. Vi har gjort en god del av arbeidet som forutsettes. Og det at man går en runde til med BB2 og justerer på løsningen, er ikke det samme som å begynne på nytt, sier Horvli.

Annonse