Annonse
JOBBER MED TILTAK: Drammen Helsehus har de siste årene hatt flere saker der Fylkesmannen har konkludert med brudd på kravet til forsvarlighet.

Mer kritikk til Drammen Helsehus

Helsepersonell har varslet om at pasientdokumenter ligger åpent eller ulåst og en pasient fikk ved en anledning dobbel dose morfin.

Annonse
Lokale nyheter

– Innholdsmessig var det nødvendig og riktig å sende dette videre, sier Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene Egeland Arnesen.

På grunn av ønsket om å være anonym har vedkommende ved Drammen Helsehus sendt varselet via Pasientombudet. Her er noe av kritikken som kommer fram i dokumentet datert 28. mars 2017.

*Alle pasientenes dokumenter (merket med navn og personnummer) omkring hvilke legemidler de bruker, hva de brukes mot og i hvilken intervall de gis oppbevares i en perm (medisinkardex). Denne permen er på ingen tidspunkter innelåst, men ligger hele døgnet tilgjengelig oppe på medisintrallen som enten er i korridoren eller på et ulåst vaktrom som er lett tilgjengelig for uvedkommende.

* Pasient skulle ha 10 mg Morfin sc. og fikk 2 x 10 mg med fem minutters mellomrom. Dette fordi skillearkene mellom pasientene i kardexen er så anonyme at pasientens signeringsark ble lagt på feil pasient og neste sykepleier dermed ikke så at dosen allerede var gitt.

*Pasient med forordnet sondeernæring 20/timer/døgn fikk avbrudd i ernæringen fordi det var tomt for den typen hun skulle ha.

*Det er ikke mulig å hurtig-calle på hjelp om du står på et rom og det oppstår en akutt situasjon. Om du har telefon kan du ringe etter hjelp, hvis ikke må du ut i gangen og rope.

Flere har reagert

I varselet som Pasientombudet har sendt videre til Fylkesmannen i Buskerud står det:

«Forholdene som beskrives er relatert til både 2016 og 2017, men det fremstår som tydelig at det nå i mars 2017 ikke er satt inn korrigerende tiltak selv om situasjonen har pågått over tid og virksomheten er kjent med og blitt gjort oppmerksom på de forholdene som må rettes før det får alvorlige konsekvenser og utfall for pasientene».

Videre står det at det er flere «som har reagert på lignende og andre forhold ved Drammen Helsehus. Heller ikke disse ønsker å stå fram offentlig, men uttalelsen fra disse følger som vedlegg til varselet».

Gir ikke detaljer

Arnesen i Pasientombudet mener likevel helsehuset har tatt grep etter flere kritikkverdige saker der Fylkesmannen har ført tilsyn og konkludert med brudd på kravet til forsvarlighet.

– Vi hadde et møte med kommunen i april. De tar dette veldig på alvor. De har gått gjennom rutiner og systemer og har satt i verk forbedringstiltak. Jeg tror de har kommet lenger enn det varselet gjenspeiler, som er litt tilbake i tid, sier Arnesen.

Varselet ligger hos Fylkesmannen, som nå skal ta en vurdering av saken.

– Jeg kan ikke snakke om detaljene i en sak, men det er klart at vi følger opp varselet som har kommet, sier fungerende fylkeslege i Buskerud, Meera Grepp.

– Drammen Helsehus har fått flere klagesaker tidligere. Vi er i dialog med kommunen og følger opp at de implementerer tiltakene de har besluttet.

Hva gjør dere konkret med det nye varselet?

– Det er ikke lenge siden vi har fått det. Noen av punktene kommer vi til å gå tettere inn på, men jeg kan ikke gå i detalj på hva vi konkret følger opp på nåværende tidspunkt.

Virksomhetsleder ved Drammen Helsehus, Jan Berg, ønsker ikke å kommentere saken før Fylkesmannen har gjort en vurdering.

 

Annonse