Annonse
– Du må nok ha en pasjon for oppgaven for å jobbe her, og aldri miste troen på at det nytter, sier sykepleier Liz Sjøgren. Hun opplever ikke at det er noen stor rekruttering til tyngre misbruk i Drammen, og håper overdosedødsfallene blir færre når handlingsplanen er innarbeidet. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Må se mennesket bak rusen

Høye overdosetall til tross, feltsykepleier Liz Sjøgren, ved Drammens Rusakutt, sier kommunen har vært tidlig ute med å ta rusmisbrukerne på alvor.

Annonse
Lokale nyheter

– Heldigvis har det skjedd en holdningsendring i senere år. Flere har stått fram og fortalt om hvordan rusproblemer arter seg, de har fått pasientrettigheter – og det er etablert en nasjonal overdosestrategi. Flere innser nå rusmisbrukere er vanlige mennesker, som lever veldig harde liv, sier sykepleier Sjøgren.

Allerede i 1999 innførte Drammen en feltsykepleierordning, for å begrense skadene av tungt rusmisbruk, antall overdoser og spredning av hiv/Aids. Dette ble etterfulgt av opprettelsen av en egen Rusakutt i 2010, som er helsestasjon for rusmisbrukere. Teamet her består av fire sykepleiere, lavterskel ruskonsulent, en helsefagarbeider og lege i 60 % stilling. Hit kan brukere komme for en rekke medisinske tjenester, uten timebestilling - og det er gratis.

Langvarig innsats

Basert på hvilke kommuner som i 2011 hadde fem eller flere overdosedødsfall, ble Drammen – som en av ni kommuner – invitert av Helsedirektoratet til å gjennomføre en femårig strategi for å få ned antallet overdosedødsfall. Tiltaket ble finansiert ved en ny statlig tilskuddsordning. De deltakende kommunene forpliktet seg til merinnsats for å få ned antallet overdoser og overdosedødsfall. De skulle også utarbeide og iverksette lokale handlingsplaner. 25. april behandler Bystyret i Drammen sin handlingsplan.

– Det viktigste er å få videreført den nasjonale overdosestrategien som utgår i 2017, for disse problemene krever langvarig og metodisk innsats, forklarer Sjøgren.

Hun nevner spesielt den delen av handlingsplanen som omfatter større ansvarliggjøring av personer med alvorlig rusmisbruk.

– Dette dreier seg om å bevisstgjøre brukerne selv – og sette dem i stand til å redde andre brukere. For eksempel er allerede veldig mange utstyrt med Nalokson nesespray, som er en motgift mot narkotiske overdoser. Vi lærer dem også hjerte- og lungeredning.

– Viktig å bli sett

På grunn av Drammens boligsosiale handlingsplan, er ingen av de tunge rusmisbrukerne i byen bostedsløse – med mindre de selv velger det. Derfor er heller ikke misbruket særlig synlig. Likevel viser statistikkene at 70–80 brukere tilhører kategorien for såkalt risikofylt rusmiddelbruk. Det vil si at de injiserer opiater–og da som regel i sammenheng med andre rusmidler.

– Vi som jobber her har valgt å se disse menneskene, som oftest ikke er synlige i bybildet–eller blir sett regelrett ned på. Vi gir aldri opp håpet om å kunne bidra–i hvert fall litt–til å bedre deres tilværelse. For når man ser forbi rusen er det masse flotte mennesker det her er snakk om. De har bare kommet så skjevt ut, på et eller annet tidspunkt.

Andre viktige prioriteringsfelt for handlingsplanen er oppfølging av brukere etter overdose og tilbud for pårørende.

 

Dette sier tallene:

Dødsårsaksregisteret viser at i Drammen har antallet overdosedødsfall variert i perioden 2009 – 2015, fra 3 til 6 dødsfall hvert år. De fleste dødsfallene skyldes overdose med opiater inntatt med sprøyte. Totalt i disse årene døde 24 av overdoser.

I Drammen var det registrert 39 overdoser blant rusavhengige tjenestemottakere i 2016. I 2015 var antallet 27 personer. Det er ikke gjort tilsvarende systematisk registrering før i 2015.

Som en av ni kommuner med høye tall for overdosedødsfall, ble Drammen invitert til å delta i pilotprosjektet for innføring av “Nasjonal overdosestrategi 2014-2017”. Dette etterfølges av en egen lokal handlingsplan.

Ifølge Brukerplan 2016 er det i Drammen registrert 76 personer som bruker opiater (inklusiv illegale LAR-medisiner).

Annonse