Annonse
Innbyggerinitiativets forslag til innslagspunkt for en ny "Drammensdiagonal" som skal lede E 134-trafikken i tunnel under bykjernen.

Har levert innbyggerforslag

Gro Nyhus har ledet et samarbeid av aksjonsgrupper og borettslag fram til et helt nytt forslag til Veipakke Drammen, som ble levert til Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune i dag.

Annonse
Lokale nyheter

Innbyggerintiativet for å få Buskerudbypakke 2 tilbake til tegnebrettet er ferdigstilt, skriver Nyhus på nettsiden Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser.

- Vi har i dag oversendt både initiativet og de totalt 5.072 underskrifter som er samlet inn for vårt krav. En etterlengtet milepæl da det har vært noen hektiske uker, skriver Nyhus.

LES INTERVJU MED NYHUS OM INITIATIVET HER!

Både Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune har fått oversendt forslaget. Begge instanser har seks måneder på seg til å behandle, men aksjonistene har bedt om behandling så snart som mulig.

I morgen ventes det at Nasjonal Transportplan legges fram, men lite tyder på at forutsetningene som ligger i paragraf 15 for Buskerudbypakke 2 innfris.

Et av hovedankepunktene i forslaget er andelen av finanisering som vil belaste bilister, mens utbyggere, Drammen Havn og fylkeskommunens "tilnærmede ikke-eksisterende investeringer i veivedlikehold over
flere år" tilsynelatende slipper lettvint unna. Skal bompenger benyttes, må satsen betraktelig ned, og snittene skal ikke stenge enkelte bydeler ute, mener gruppa.

LES OGSÅ: MDG-Sørensen: Ordførerens sololøp er uansvarlig

 

"Veipakke Drammen"

I innbyggerinitiativet slaktes det vedtatte Buskerudbypakke 2-forslaget over flere sider, i en systematisk oppramsing av det de over 5.000 innbyggerne ser som svakheter og brister. For Drammen regner gruppen dette som spesielt skadelig:
● Ingen av veiene som BB2 inneholder i dag, vil sikre at den trafikk som ikke har behov for inn, ned eller mot Drammen sentrum, faktisk har alternative veier
● Sannsynligheten for et fremtidig økt transportbehov, dreier seg ikke kun om lokalbefolkningens reisevaner
● Hovedfartsårene E18 og E134 og fremtidig behov vil ikke reduseres ved å anlegge flere sykkelstier eller gangveier
● De foreslåtte veiløsninger har ingen tiltak som reduserer forurensningen i byens mest forurensede områder - snarere synes det tvert imot
● På lang sikt vil det med våre løsninger være større sannsynlighet både for flere og bedre løsninger for miljøgater i Drammen

Deres motforslag har fått navnet Veipakke Drammen, og involverer følgende punkter:

"Drammensdiagonalen" som gjennomfartsåre til og fra E 134 (via Fv283), med blant annet en 7 kilometers tunnelforbindelse Brakerøya-Vinnes, og adkomst fra Landfalløya/Rosenkrantzgate.

Gruppen leverer flere skisser, men har ikke noe anslag til hva en slik diagonal vil koste. De argumenterer for at dette er et klart statlig ansvar, med bakgrunn i det ferske vedtaket om E 134 som en av tre hovedveier til Vestlandet. Det mener gruppa fordrer en statlig finansiering på minst 50 prosent, sett i lys av den samfunnsøkonomiske gevinsten. For Drammen betyr diagonalen at en stor del av gjennomgangstrafikken over til Vestlandet går utenom bykjernen, at tilgjengeligheten øker til ankomst på E18 begge retninger fra Bragernessiden. Fremkommeligheten for nødvendig godstrafikk fra Drammen Havn og veitilknytning til det planlagte nye sykehus på Brakerøya ivaretas, det samme gjelder for fremtidige innbyggere i Fjordbyen.
Forslaget vil kunne realisere et større potensiale for kollektivknutepunkter i området, og være med på å minimere trafikken over dagens belastede Bangeløkka.

- Det vil være nødvendig med en rask initiering av alternative veier som sikrer at mest mulig gjennomgangstrafikk, internt og eksternt, går utenfor bykjernen, heter det i forslaget som samtidig avskriver den tidligere foreslåtte Lierdiagonalen.

Tilfartsvei Vest er i forslaget skrotet, til fordel for en Tilfartsvei Sundland og Gulskogen.

Veipakke Drammen ber også om ny vurdering av Sundland og Gulskogen, sett i lys av planlagt
boligbyggingsprosjekter i området. For å fjerne trafikken fra Nybyen, foreslås det å legge en ny vei på lokket av den nye planlagte Intercity-traséen, som skal ta den delen av Konnerud-trafikken som
skal til sentrum direkte ned på Øvre Sund bru og Kreftingsgate. Nedre del av Konnerudgata kan på sikt bli miljøgate, anslår forslaget.

LES OGSÅ: - Vinn eller forsvinn for Gulskogen

LES OGSÅ: Full stans uten bom-ja

 

Annonse