Annonse
Dyster statistikk: Barnefattigdommen i Drammen øker, til tross for flere målrettede tiltak for aktuelle familier de senere årene. Nå deltar 29 Nav-kontorer i prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier – Drammen søkte ikke. FOTO: NTB SCANPIX

Får ikke ned fattigdommen

Stadig flere barn i Drammen vokser opp i lavinntektsfamilier. Likevel søkte ikke Nav Drammen om plass i prosjekt som skal sette barnas situasjon i fokus når foreldre går på Nav.

Annonse
Lokale nyheter

Prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» er et samarbeid mellom brukere, saksbehandlere og forskere som startet opp i 2015. Målet er å forhindre sosial arv, det vil si at barn forblir fattige på grunn av mangel på utdanning, arbeidsmulighet og sosial integrering. Men blant de 29 kontorene som deltar, er ikke Nav Drammen.

–Skritt tilbake

Leder Katrine Christiansen sier dette om hvorfor de ikke søkte: – Vår opplevelse var at vi allerede hadde så mye erfaring med dette at det ville være å gå noen skritt tilbake. Hun viser til at Levekårsteamet, satt sammen av to ansatte i Nav og to i kommunens Senter for oppvekst, sprang ut av en lignende erkjennelse av at familienes tjenestebehov må sees mer helhetlig.

Mellom 2009–2012 gjennomførte Drammen et eget barnefattigdomsprosjekt som konkluderte med at tett oppfølging, fast kontaktperson og samarbeid på tvers av etater var viktig for å fange opp barna.

Bryte tabuer

Levekårsteamet har inngått i ordinær drift siden 2013. Men andelen fattige barn i Drammen synker ikke, tvert imot.

Ville ikke erfaringene herfra gjort det viktig å ha med Drammen som grunnlag for en slik studie?

– Vårt prosjekt ble fulgt av Telemarksforsknings Karin Gustavsen og er vel dokumentert. Vi har erfart hva som er lurt, og vi har dreid ressursene etter det, sier Christiansen.

I tillegg til å dive kursing og kompetanseheving om levekår og fattigdom internt i Senter for oppvekst og Nav, samarbeider teamet også med andre institusjoner som helsestasjonene og Barnas hus. De ønsker også tettere samarbeid med skoler og barnehager. Mens barnevernstjenesten var en viktig aktør for å fange opp barn tidlig inn i starten, jobber Nav nå systematisk for å avdekke mer i møtet med sine voksne brukere, forteller Christiansen.

– Når en veileder i Nav sitter med en forelder prøver vi å komme inn på også mer tabubelagte områder, da det for mange handler om mer enn bare arbeid og aktivitet. Har barna det bra hjemme? Opplever du hindre for at du får gjort det du føler at du skal som far eller mor?, eksemplifiserer hun.

Hjelp til å hjelpe

I årene 2014, 15 og 16 har Levekårsteamet fått midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet via Fylkesmannen, til å styrke og videreutvikle arbeidet og tilbud til enkeltfamilier, opplyser Heidi Jondahl Nilsen, teamkoordinator for levekårsteamet. Konkrete tiltak som leksehjelp, støtte til fritids- og sommeraktiviteter, billetter til Tusenfryd, badet og kino er delt ut, og noen har fått subsidiert hele eller deler av ferieturer eller opphold på Killingen leirsted. Noen av midlene har også gått til å videreutvikle tjenester. I mai 2017 skal teamet kartlegge barneperspektivet i Nav og vil følge opp behov som avdekkes.

Til tross for økt innsats, blir det ikke mindre barnefattigdom i Drammen. Hvem har ansvaret for å få snudd utviklingen?

– Det er et felles ansvar. For Nav Drammen sin del må vi være enda mer proaktive, både når vi møter den enkelt bruker og i det å fange opp saker der det kan være utsatte barn. Vi må være gode på råd og veiledning i de sakene. For mange er det en jungel av tjenester det kan være vanskelig å nyttiggjøre seg av på en hensiktsmessig måte. Vi kan bli enda bedre til å gjøre overganger smidige, men samtidig må vi la brukerne sette ord på hva som er deres behov, ikke bare tilby ferdige løsninger fra oss. Empowerment er et viktig ord, sier Christiansen.

Starter utvalg

I forbindelse med budsjettbehandlingen 29. november vedtok bystyret også å etablere et politisk utvalg for integreringspolitikk og fattigdomsbekjempelse i løpet av 1. halvår 2017, noe samarbeidspartiene ble enige om i sin fellesplattform etter valget i 2015. Tirsdag utlyste kommunen en stilling som kvalifiserings- og integreringskoordinator, som blant en rekke oppgaver også skal være sekretær i dette utvalget.

Annonse